Nordmøre og Romsdal samles i et krav til myndighetene om bedre strømforsyning. Foto: Gerhard Eidså.

«Forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal er alarmerende. Manglende forsyningssikkerhet stopper nåværende, og fremtidig, nærings- og samfunnsutvikling», advarer fylkesordføreren, LO og lokale næringsorganisasjoner i et felles brev.

Bakgrunnen for brevet er at Statnett har lagt restriksjoner på tilkoblingen av nye nettkunder og økt uttak til eksisterende nettkunder i Nordmøre og Romsdal, og at det er satt en maksgrense på nye uttak på 50 MW.

Begrunnelsen for restriksjonene er at Statnett mener det ikke er driftsmessig forsvarlig med et større uttak til dette området. Innmeldt behov fra nærings- og samfunnsliv overstiger allerede grensen på 50 MW.  I tillegg mangler prosessanlegget på Nyhamna reserve for en 100 kilometer lang 420 kV-forbindelse.

Bekymret

«Ny verdiskaping og investeringer for mange milliarder innen blant annet landbasert oppdrett er under planlegging/oppstart. Det er derfor sterkt bekymringsverdig når Statnett sitt svar til en større aktør som ønsker å etablere landbasert oppdrettsanlegg i Aure kommune er at det ‘ikke er driftsmessig forsvarlig å tillate påkobling for Statnetts del av nettet’», heter det i brevet, som er undertegnet av fylkesordføreren, LO Møre og Romsdal, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Molde Næringsforum.  

Næringsaktører og andre som ønsker nettkapasitet, må stille seg i kø.

«Det er akseptabelt om en får svar på når en kan påregne kapasitet.  Slik er det ikke i Nordmøre og Romsdal. Her er svaret at vi vet ikke om en noen gang vil kunne få ønsket nettkapasitet.  Når vi vet at det kan ta 2-3 år før en får på plass kortsiktige tiltak og 10 år fra beslutning til at langsiktige tiltak for stabil forsyningssikkerhet er på plass, så er det grunn til stor bekymring for mulighetene for næringsutvikling i regionen», heter det i brevet.

Tar tid

Behovet for å sikre regionen nok strøm har vært kjent i flere år og det har vært utført omfattende utredninger og tilhørende løsningsforslag.

De mener en 420 kV-løsning til Nyhamna må på plass. I mars i 2017 ga Olje- og energidepartementet beskjed om at Statnett kan melde og konsesjonssøke nettiltak som inngår i konseptvalgutredningen for å bedre leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna, og dermed regionen Nordmøre og Romsdal.

«Dette er nesten 3 år siden. Og forsyningssituasjonen har stadig forverret seg», påpeker aktørene, som ber om at Statnett snarest melder og konsesjonssøker en 420 kV-løsning.

Istad Nett har tidligere kommet med lignende advarsler.

Vil bremse omklassifiseringen

Midt i den «uavklarte situasjonen» er Statnett i ferd med å omklassifisere og selge sitt 132 kV-nett.  

«175 km av dette 132 kV nettet, strekningen mellom Viklandet – Brandhol – Istad – Grytten – Kjelbotn – Giskemo og Brandhol – Grytten setter kapasitetsgrensen for Nordmøre og Romsdal sitt uttak i transmisjonsnettet. Slik forsyningssituasjonen er i Nordmøre og Romsdal, kan ikke nevnte strekninger omklassifiseres før en har besluttet hvilke tiltak som skal gjennomføres på 420 kV nettet», fremholdes det i brevet.

I påvente av en langsiktig løsning ber de Statnett «omgående gjennomføre kortsiktige tiltak som avhjelper situasjonen».

Iverksetter tiltak

Kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett kommenterer brevet ved å vise til at de er vi i gang med et arbeid i samarbeid med Istad og NEAS for å analysere ulike nettiltak som kan møte behovene.

I tillegg har Statnett ifølge Erdal startet en større prosess med alle aktører som har meldt et behov, for å få en omforent oversikt over behovene i årene som kommer og en plan for nettiltak som vil møte de ulike behovene på kort, mellomlang og lang sikt. Tiltakene vil ifølge Erdal kunne komme i transmisjonsnettet og i regionalt eid nett.

«Hvorvidt en ny ledning til Nyhamna vil være en del av løsningen gjenstår å se» opplyser Erdal.

«Det er tidligere definert en løsning for å øke leveringspåliteligheten til Nyhamna, men kunden valgte selv å ikke gå videre med den skisserte løsningen», fremholder Erdal.