Fylkesmannen har vært på inspeksjon hos Statkraft Varme i Trondheim. Arkivfoto: Statkraft Varme

Fylkesmannen i Trøndelag fant fem avvik på inspeksjon hos Statkraft Varmes avfallsforbrenningssentral i Heimdal i Trondheim.

Fylkesmennene har høsten 2019 gjort tilsyn på 15 av 18 avfallsforbrenningsanlegg. Det ble avdekket avvik med de fleste anleggene. Ett av disse var hos Statkraft Varmes anlegg på Tiller i Trondheim, med en del bolig- og kontorbygg i nærheten.

Under tilsynet 3. oktober fant Fylkesmannen blant at Statkraft ikke registrerer antall overutslipp i avvikssystemet. Overutslipp registreres riktignok i avvikssystemet, men bare for hvilken periode og ikke antall eller verdier.

Videre var ikke grenseverdiene for CO overholdt.

Overskridelser

Ifølge avfallsforskriften anses utslippsgrensene til luft overholdt dersom minst 97 prosent av døgnmiddelverdiene for CO, over en løpende ettårsperiode, ikke overskrider utslippsgrensen. Grenseverdien for døgnmiddelverdi for CO er 50 mg/Nm3.

Det vil si at for døgnmiddelverdiene for CO kan det være overskridelser i 3 prosent av prøvene. Det siste året har det imidlertid ifølge Fylkesmannen vært 54 døgnmiddelverdier over grenseverdien, noe som ved 365 døgn tilsvarer 14,79 prosent.

Under kontrollen kom det frem at det har vært mye driftsforstyrrelser dette året, mye start/stopp og utfordringer i vinter.

«Fylkesmannen legger til grunn at virksomheten gjør tiltak for å overholde grenseverdiene for CO. Under kontrollen kom det også frem at oversikt over målinger for utslipp nå er innlemmet i styringssystemet, noe som gjør at man vil ha bedre oversikt og kontroll med målingene fremover», skriver Fylkesmannen i sin inspeksjonsrapport, som Energiteknikk har sett.

Videre hadde Statkraft ikke oversikt over om halvtimes middelverdier for parametere som skal måles kontinuerlig, er over eller under grenseverdien.

Ikke oversikt

Statkraft Varme hadde heller ikke oversikt over samlet driftstid under uforutsette forhold.

I avfallsforskriften står det at dersom utslippsgrensene overskrides som følge av teknisk uunngåelige forstyrrelser eller svikt i renseanlegg eller måleutstyr, skal forbrenning av avfall ikke fortsette uavbrutt i mer enn fire timer. Den samlede driftstid under slike forhold skal være mindre enn 60 timer over en løpende ettårsperiode.

 «Under kontrollen kom det frem at virksomheten ikke har oversikt over samlet driftstid under uforutsette forhold», skriver Fylkesmannen. 

I tillegg fant Fylkesmannen at Statkraft Varme ikke tar prøver av avløpsvannet fra oljeutskilleren på en vaskeplass for biler.

Statkraft Varme søkte i desember i fjor om å få utvide sin eksisterende tillatelse i Tiller til også å brenne farlig avfall i såkalt gul og rød kategori.

Avslår søknad

De har allerede tillatelse til å brenne opptil 240.000 tonn ordinært restavfall årlig i tre ovnslinjer. I desember i fjor søkte bedriften om tillatelse til å brenne inntil 12.000 tonn mer avfall i året, hvorav mellom 1500 og 2000 tonn er i kategorien gul og rød, altså de som gjerne blir kalt «farlig avfafll».

Men Miljødirektoratet avslår søknaden, med henvisning til avvikene Fylkesmannen avdekket.

«Med bakgrunn i funnene fra tilsynet er det vår vurdering at vi ikke kan gi tillatelse hverken til økt forbrenningsmengde eller brenning av farlig avfall. Vi mener at bedriften først må behandle avvikene og dokumentere at den driver virksomhet i samsvar med tillatelsen og vilkårene i forurensningsforskriften. Vi avslår derfor bedriftens søknad om utvidelse av eksisterende tillatelse, som gjelder brenning av farlig avfall i gul og rød kategori», skriver Miljødirektoratet.

Statkraft endrer praksis 

Statkraft Varme bestrider ikke avvikene.

– Vi har hatt en konstruktiv dialog med Fylkesmannen, også med hensyn til forståelsen av de ulike regelverkene, sier Arvid Wisløff, direktør for forbedring og finans i Statkraft Varme, til Energiteknikk.

– Har dere gjort en for dårlig jobb?

– Vi har målinger, og kontroll på alt, men det er nedbrytingen av dataene i ulike perioder på halvtimesnivå og på periodenivå som vi har håndtert litt annerledes enn Fylkesmannen forventer. Gjennom diskusjonen nå har vi fått avklaring på hvordan målingene skal håndteres og analyseres og også hvordan dette skal følges opp spesifikt i avvikssystemet, sier Wisløff.

Han understreker også at når tilsynet avdekker døgnmiddelverdier over grenseverdien 14,79 prosent av tiden, er det ikke korrigert for unormale driftsforstyrrelser.

Wisløff har tro på at Statkraft Varme vil få tillatelse til å brenne nye avfallsfraksjoner når de retter opp avvikene.