Seksjonssjef Jon Eirik Holst i DSB ønsker et sterkere engasjement fra toppledelsen i nettselskapene for det som kommer frem gjennom tilsynene. (Foto: Øyvind Lie)

– Det blir avdekket altfor mange avvik som burde vært oppdaget i den årlige internkontrollen, sier leder for DSBs seksjon for elsikkerhet, Jon Eirik Holst.

DSB har gjennomført om lag 90 tilsyn i energiforsyningen i 2019, de aller fleste hos nettselskap. Energiteknikk har gjennomgått mange av rapportene.

Det er færre brudd enn tidligere år. Men ifølge Host oppdager DSB fremdels for mange brudd under sine besøk.

– Årsakene kan være mange, eksempelvis mangelfull opplæring av montører eller rett og slett slurv. Det kan også ha sammenheng med «eierforholdet» til anleggene, uavhengig om jobben utføres av interne eller eksterne montører. Vi har i dag ingen oversikt over hvorfor vi får så mange avvik på våre tilsyn, sier Holst i et intervju med Energiteknikk.

Vil se på årsakene

Han mener forholdene må bedres.

– Det er ikke noen tilfredsstillende situasjon at vi finner så mange avvik, år etter år. For å kunne gjøre noe med dette, trenger vi mer kunnskap. Til syvende og sist er det nettselskapenes som må rydde opp i dette, og da er det viktig at toppledelsen i selskapene engasjerer seg mer i hva som kommer ut av tilsynene i deres eget selskap og sørger for at dette blir fulgt opp, sier Holst.

Seksjonssjefen påpeker at det er innenfor lavspentnettet at det svikter mest med å følge opp rutinene, for eksempel med internkontroll av anleggene. Det gjelder blant annet mangelfull skogrydding, feilaktig driftsmerking og at sjekklister ikke blir fulgt.

– Vi ser også at selskapene kan ha ulik håndtering av avvik som blir avdekket ved internkontrollen ute i anleggene. Noen har ikke god nok oversikt over avvikene som er funnet og hvordan disse blir håndtert og registrert i systemet.

Gjenganger

Holst opplyser at det også er påvist en god del feil når det gjelder jordfeilovervåkning og sikker utkobling for eldre anlegg. Likeså når det gjelder å følge opp kravene til samsvarserklæring og dokumentasjon ved ferdigstillelse av nye anlegg. Han trekker også frem fellesføring med elkom-anlegg som en gjenganger.

Holst legger til at de fleste nettselskapene har digitalisert sine internkontrollsystemer. – Teknologien er på plass, men det hjelper lite hvis kontrollen ute i anleggene svikter.

Han opplyser at de nå skal sette seg ned for å analysere hva som er kommet ut av årets tilsynsbesøk, ikke minst med tanke på hvilke temaer som skal velges for tilsynet i 2020.

I siste utgave av bladet Energiteknikk kan du lese om funnene fra tilsynene.