Reguleringmyndigheten for energi (RME) godkjenner den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen (1700 MW).

RME, som har vurdert søknaden sammen med den danske regulermyndigheten DUR, godkjenner at implisitt tapshåndtering vil bli innført på døgnmarkedet og intradagmarkedet på Skagerrak.

Som Energiteknikk tidligere har omtalt, var kraftoverføringen gjennom Skagerrak-forbindelsen ulønnsom i 58 prosent av tiden i fjor.

Samfunnsøkonomisk kostnad

Innføringen av implisitt tapshåndtering på Skagerrak innebærer at man tar hensyn til kostnaden ved å overføre kraft ved beregningen av priser og flyt i prisberegningsalgoritmen.

«Energitapet er en samfunnsøkonomisk kostnad som det bør tas hensyn til i prisberegningen slik at man unngår at det blir overført kraft på Skagerrak dersom samfunnets kostnad ved overføringen overstiger nytten», skriver RME i sitt vedtak.

Innføring av implisitt tapshåndtering på NorNed ble godkjent av NVE i 2015 og en innføring på Skagerrak vil dermed ikke være den første utenlandsforbindelsen som får innført implisitt tapshåndtering, påpeker RME.

I første omgang vil det blir innført implisitt tapshåndtering i døgnmarkedet, det er imidlertid ikke teknisk mulig enda å innføre i intradagmarkedet. RME legger til grunn at dette kommer på plass i XBID på et senere tidspunkt.

Svenskene uenig

Som Energiteknikk nylig skrev, har svenske Energimarknadsinspektionen vært kritisk til forslaget. De har ment at andre land bør involveres, at konsekvensene bør utredes bedre fordi det vil ha innvirkning på kraftflyten til andre land.

Men ifølge RME vil «innføring av implisitt tapshåndtering på Skagerrak ikke ha en så stor innvirkning på kraftflyten i tredjeland at den må regnes som vesentlig».

«Selv om det må påregnes at noe av flytreduksjonen på Skagerrak som følge av implisitt tapshåndtering vil føre til at kraften flyter andre veier i nettet, hovedsakelig via Sverige, må økningen i kraftflyten likevel regnes som relativt liten sammenliknet med det samlede svenske kraftforbruket» på 140 TWh i 2018, skriver RME.

RME setter som vilkår at Statnett i samarbeid med Energinet etter to år gjennomfører en evaluering basert på faktiske, erfarte effekter av innføringen av implisitt tapshåndtering på Skagerrak.