I områder med isbreer vil tilsiget først øke, før det synker igjen når breene smelter. Bildet er fra Svartisen. Arkivfoto: Christian Rosenbaum/Wikimedia Commons

Mot slutten av århundret, ifølge ny NVE-analyse.

Mot slutten av århundret kan klimaendringene alene føre til at vannkraftverkene i Norge produserer 8 TWh mer kraft enn de gjør i dag, som følge av økt tilsig, ifølge en analyse NVE presenterte onsdag.

Dette er modellert med dagens vannkraftsystem og framtidens klima, og økningen i produksjon kommer kun fra endret tilsig.

Vinter-regn

De siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig som følge mer nedbør. Økningen har vært størst om vinteren. Samtidig har snøsmelteflommen blitt litt mindre.

Fremover vil et varmere og våtere klima ifølge NVE altså føre til at tilsiget fortsetter å øke.  Mot slutten av århundret vil mye av nedbøren komme som regn om vinteren. Dette gir mye mer tilsig om vinteren.

Samtidig blir det fortsatt vintre med nesten like lite tilsig som i dag. Dette fører til at spennet mellom de våteste og tørreste vintrene nesten dobler seg fra i dag og frem mot slutten av århundret. Tilsiget om vinteren kan i dag variere med rundt 26 TWh, mens vi mot slutten av århundret forventer at det kan variere med om lag 46 TWh.

Dette kan gjøre det vanskeligere å planlegge driften av vannkraftverkene.

Breene smelter

Bretilsiget blir ifølge analysen kraftig redusert mot slutten av århundret. I de områdene som i dag får mye av tilsiget fra bresmelting, kommer det først mer vann mens isbreene smelter. Deretter reduseres tilsiget etter hvert som breene blir mindre. 

Det blir mindre tilsig på sommeren på grunn av mindre snø‐ og bresmelting, i tillegg til at høyere temperaturer bidrar til økt fordampning.

I noen områder, som på Østlandet, vil det imidlertid fortsette å komme mye tilsig om våren slik vi er vant til.