havørn
Statkrafts vindpark på Smøla har tatt livet av mye havørn (bildet). Foto: Espen Lie Dahl

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Turistforeningen klager på at forlengelsen av konsesjonen aldri ble sendt på høring.

5. april 2017 søkte Statkraft om forlengelse av konsesjonen, og allerede 28. april ble konsesjonen forlenget til 1. september 2035, uten at søknaden hadde vært på høring. Den opprinnelige konsesjonen ville gå ut i 2026.

De eneste som fikk informasjon om vedtaket var grunneierne, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Smøla kommune og Statnett.

Organisasjoner og andre interesserte ble ikke informert om vedtaket, og om klagefristen på tre uker. Avgjørelsen ble heller ikke lagt ut på NVEs nettsider, slik de fleste andre konsesjonsdokumenter blir.

Krever omgjøring

I et felles brev til Olje- og energidepartementet ber Naturvernforbundet, Den norske turistforening og Norsk Ornitologisk Forening om at vedtaket gjøres om.

Minst 100 havørn er funnet drept av turbinene, hekkebestanden har sunket fra 10-11 par til 1-2 par, og mange andre fuglearter rammes også hardt, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

I sin begrunnelse for å ikke sende søknaden fra Statkraft på høring, skrev NVE:

«I denne konkrete saken har NVE vektlagt at vindkraftverket har en teknisk/økonomisk levetid som samsvarer med den omsøkte utløpstiden for konsesjonen. NVE fant det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden, fordi endringer av utløpstiden for konsesjonen ikke medfører fysiske endringer av tiltaket».

Brukte unntaksvilkår

Bernkonvensjonen var på befaring på Smøla i 2009 og anbefalte å se på mulighetene for at konsesjonen ikke forlenges i etter 2026, eller at den skulle gå ut enda tidligere.

De tre organisasjonene viser i brevet til at energilovens paragraf 2.1 stiller strenge krav til offentlig deltakelse gjennom høring, men har et unntaksvilkår om at «høring kan utelates når det finnes ubetenkelig». De er kritiske til at NVE har vurdert dette som «ubetenkelig», og mener det er i strid med energilovens paragraf 2.1.

«Bern-sekretariatets anbefalinger understreker at det er allmenne interesser som tilsier at det ikke er opplagt at konsesjonen burde bli forlenget, snarere at den burde bli avkortet. I et slik tilfelle burde ikke NVE ha konkludert med at det var ‘ubetenkelig’ å ikke sende saken på høring, slik de skriv i vedtaket. I tillegg skulle uansett vedtaket om forlenging ha vært vurdert opp mot naturmangfoldlovens prinsipp, noe som ikke ble gjort», heter det videre i brevet.

«Det er dårlig forvaltningsskikk at en sak av så stor offentlig interesse ikke har vært gjenstand for større åpenhet, og at det nye konsesjonsvedtaket ikke ble gjort kjent langt bredere når det gjelder en sak som i så stor grad dreier seg om allmenne interesser, og der det er flere som har rettslig klageinteresse», skriver de tre organisasjonene.

«Samfunnskontrakten brutt»

Organisasjonene viser til at konsesjonen først ble vedtatt etter omfattende offentlig debatt og klagerunder, med det uttrykkelige grunnlaget at konsesjonstiden utløp 2026.

«At en vindkraftkonsesjon har et avgrenset tidsrom er en form for samfunnskontrakt for slike anlegg. I dette tilfellet er denne samfunnskontrakten brutt», avsluttes brevet, som konkluderer med at vedtaket er ugyldig og må gjøres om av OED.

Smøla vindpark består av 68 vindmøller på til sammen 150 MW med en årlig produksjon på 356 GWh. De 20 første møllene ble satt i drift i 2002, de 48 siste i 2005.

Rotorene har diameter fra 76 til 82,4 meter, og høyden på tårnet er 70 meter.

Saken er til behandling

På spørsmål fra Energiteknikk om det er aktuelt for OED å trekke tilbake konsesjonen, svarer departementet følgende:

«Saken er til behandling hos departementet. Det er derfor for tidlig å si noe om en eventuell konklusjon».