mast
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Utnytter mulighetene i reguleringen.

NVE har publisert nøkkeltallene for nettselskapene for i 2018.

De viser at nettselskapene i større grad enn tidligere utnyttet muligheten til forskning og utvikling i reguleringen. Nettselskapene brukte 22 prosent mer på FoU i 2018 sammenlignet med 2017.

Tillegg i inntektsrammene for FoU utgjorde i 2018 154,4 millioner kroner av sum tillatt inntekt inkludert Statnett.

Mer konkurranse

Tallene viser for øvrig at selskapene fra 2017 til 2018 har basert en større andel av sine konserninterne kjøp på konkurranse.

Denne andelen var i 2017 15 prosent. I 2018 har andelen økt til over 22 prosent. Økt grad av konkurranse bidrar til å holde kostnadsnivået nede.

I løpet av 2018 ble antallet ordinære nettselskap med kraftomsetning og/eller -produksjon som en del av sin kjernevirksomhet, redusert fra 63 til 53.

1. januar 2021 trer det i kraft et krav om at nettselskapene skal ha en nettvirksomhet som er selskapsmessig skilt fra kraftomsetning og kraftproduksjon. I tillegg vil det være et krav om funksjonelt skille for de største nettselskapene.

Store verdier

NVE skriver også at de ti siste årene er det i realverdi blitt investert for over 110 milliarder kroner i det norske strømnettet, og bare i 2018 ble det investert for over 17 milliarder kroner. Strømnettets bokførte verdi, inkludert bidragsfinansierte anlegg, har i 2018 passert 120 milliarder kroner.

Samtidig som investeringene har økt, har bransjen sine samlede drifts- og vedlikeholdskostnader den siste tiårs perioden hatt en realnedgang på 14 prosent.

123 nettselskaper

Det var ifølge rapporten 123 nettselskap inkludert Statnett med inntektsramme.

Det var 3,1 millioner abonnenter i det lokale distribusjonsnettet.

Medianselskapet hadde 7.456 abonnenter i det lokale distribusjonsnettet.

Gjennomsnittlig drift- og vedlikeholdskostnad hadde i overkant av 19.000 kroner per kilometer nett og nesten 2 000 kroner per abonnent.

Total lengde på overføringsnettet var i overkant av 349.000 kilometer.