En truet krykkjebestand (bildet) gjør at Miljødirektoratet går mot åpning av Sandskallen-Sørøya nord for havvind. Foto: Tycho Anker-Nilssen/Norsk institutt for naturforskning

«Ivaretar ikke kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv», skriver Miljødirektoratet om OEDs forslag til havenergiforskrift.

Miljødirektoratet hadde ikke fått med seg at det var høring til ny havvind-forskrift. Men i sitt ettersendte innspill, datert 28. november, kommer direktoratet med en hard konklusjon over Olje- og energidepartementets forskriftsarbeid.

«Vi bemerker at forslaget til forskrift ikke ser ut til å ivareta kravene til konsekvensutredninger i EU-direktiv om vurderinger av miljøvirkninger av visse offentlige og private prosjekt (EIA-direktivet) og EU-direktiv om vurderinger av virkninger av bestemte planer og program (SEA-direktivet) som gjelder på området fullt ut», heter det i uttalelsen, som Energiteknikk har sett.

Eftas overvåkingsorgan Esa har tidligere påpekt mangelfull implementering av EIA-direktivet i Norge.

Ønsker klargjøring

Når det gjelder EIA-direktivet i denne konkrete saken, finner Miljødirektoratet spesielt mangler ved hvordan det skal tas hensyn til konsekvensutredningen ved konsesjonsvedtak.

Videre fremholder direktoratet at behovet for klargjøring av den strategiske konsekvensutredningen som følger av SEA-direktivet ikke innfris av havenergilovas § 2-2 andre ledd.

«Det bør også avklares hvilken funksjon den strategiske utredningen skal ha, herunder hvilke avveiningsspørsmål som hører hjemme i åpningsprosessen, i motsetning til de som skal tas i konsesjonsbehandlingen», skriver direktoratet.

Vil bli hørt

Slik forskriften er utformet, er det ifølge Miljødirektoratet ikke lagt opp til høring eller medvirkning for detaljplanen. Det er heller ikke lagt opp til medvirkning fra miljømyndighetene i fasen før det tas stilling til om konsesjon kan gis.  

«Miljøforvaltningen bør gis innsyn i et utkast til vilkårene i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, med mulighet for å kommentere disse innenfor en kort frist. Dette vil kunne forebygge innsigelser og/eller forenkle innsigelsesprosessen for de tilfeller som omfattes av innsigelsesreglene (der det eventuelt er snakk om anlegg tett inn mot land)», skriver direktoratet i sitt innspill. 

«Vi mener Miljødirektoratet er nærmest til å vurdere miljøkonsekvenser og avbøtende tiltak ved slike arealinngrep og at vi derfor burde involveres i større grad enn det er lagt opp til i forskriftsutkastet», skriver direktoratet.

Gammel informasjon

OED viser i sitt høringsnotat til et brev Miljødirektoratet sendte til NVE i februar 2018, der Miljødirektoratet skriver at det ikke hadde skjedd noen vesentlige endringer i statusen til de fem anbefalte områdene i den strategiske konsekvensutredningen for havvind fra 2012.

«Vi ser nå at det har vært vesentlige endringer i kunnskapsgrunnlaget for sjøfugl etter 2012, som nå resulterer i endret anbefaling for Sandskallen-Sørøya nord», skriver Miljødirektoratet i sitt høringsinnspill.

Krykkjekolonier, som på Andotten på Sørøya, som har livskraftige og stabile bestander, har ifølge direktoratet fått en vesentlig større betydning enn de hadde da havvindrapporten ble lagt fram i 2012, som følge av den «dramatiske nedgangen» av krykkjebestandene i Norge.

«Gjeldende kunnskapsgrunnlag tilsier etter vår oppfatning at området Sandskallen-Sørøya Nord ikke bør åpnes for utbygging av vindkraft nå», skriver direktoratet.

Stor kunnskapsmangel

Når det gjelder Utsira nord og Sørlige Nordsjø II ligger disse i antatte ruter for fugl som trekker over havområdene til Storbritannia og kontinentet, og det er stor mangel på kunnskap om disse trekkene med hensyn til blant annet artsutvalg, antall og sesongvis fordeling.

«Disse aspektene bør undersøkes, enten før områdene åpnes for konsesjon eller i en konsekvensanalyse forut for eventuell utbygging», skriver direktoratet.

Når virkeområdet for havenergiloven utvides til å gjelde innenfor grunnlinjen, får loven overlappende virkeområde med energiloven og plan og bygningsloven.

«Det fremgår ikke hvordan arealbruken til vindkraftanlegg som krysser grunnlinjen skal avklares mot plan og bygningsloven. Vi mener videre at det er grunn til å se nærmere på harmonisering mellom havenergilova og energilova, og på virkeområdet til naturmangfoldlovens bestemmelser», skriver direktoratet.

Går gjennom uttalelsene

Energiteknikk har bedt OED kommentere kritikken fra Miljødirektoratet, men departementet ønsker ikke å imøtegå kritikken nå.

«OED går nå gjennom de om lag 300 høringsuttalelsene som har kommet inn i sakens anledning. Eventuelle relevante innvendinger som inngår i høringsuttalelsene tas med i den videre behandling av saken om havvindområdene», skriver departementets informasjonsavdeling til Energiteknikk.