nett
Illustrasjonsfoto: Henrik Glette/Statnett

RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.

Som Energiteknikk omtalte i vår, hevdet Statkraft at Statnett brøt EU-regelverket da de kun brukte 326 millioner kroner på systemdrift i 2017 og likevel tok inn 527 millioner kroner fra sine kunder til dette.

Bakgrunnen for Statnetts praksis er at de i 2014 etablerte et påslag i tariffen for systemdriftskostnader på 0,2 øre/kWh, med utgangspunkt i at de forventet systemdriftskostnader på over 500 millioner kroner. Selv om dette ikke slo til, har de altså latt påslaget stå uendret.

EU-regelverket krever imidlertid at nett-tariffer skal reflektere reelle kostnader, noe Statkraft mener Statnett her ikke gjør.

Faktiske kostnader

Statnett mener at påslaget er relatert til faktiske systemdriftskostnader, da påslaget er basert på inntektsrammen for systemdrift, som igjen er fastsatt med utgangspunkt i en kostnadsnorm og faktiske kostnader ved systemdriften. 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er enig, og varsler nå at de «vurderer å fatte vedtak om at Statnett SF ikke har beregnet tariffene i strid med energiloven og tilhørende forskrifter», går det fram av et dokument Energiteknikk har sett.

«Det vil alltid være et avvik mellom nettselskaps faktiske kostnader og inntektsrammen til det enkelte nettselskap som fastsettes av RME. Det overordnete prinsippet for den økonomiske reguleringen av nettselskap, er at selskapene over tid skal få dekket sine kostnader og oppnå en rimelig avkastning på investert kapital, gitt en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Dette gjelder også for kostnadene knyttet til utøvelsen av systemansvaret. Det innebærer at kostnadsnormen skal fastsettes slik at systemansvarlig nettselskap over tid får dekket sine kostnader, gitt effektiv drift», skriver RME.

Tariffert for mye

I lys av vedtatt kostnadsnorm av RME av 28.01.2019, som avviker fra den estimerte kostnadsnormen Statnett har benyttet til å beregne tariffene for 2018 og 2019, har Statnett imidlertid tariffert produksjon for mye i forhold til Statnetts tariffpraksis, påpeker RME.

RME skriver at de legger til grunn at tariffene fremover i tid justeres slik at tariffene er i overenstemmelse med Statnetts egen praktisering, slik at det er samsvar mellom den andelen av systemansvarskostnadene som skal dekkes av produksjon og faktiske tariffinntekter over tid.

RME har foreslått å endre kontrollforskriften med virkning fra 1. januar 2020 slik at kostnadene knyttet til utøvelsen av systemansvaret reguleres på samme måte som kostnadene til nettvirksomheten. Det betyr at de vil ha samme normregulering, og at kostnadene inngår i inntektsrammen med to års tidsetterslep.

Det vil gi en tettere sammenheng mellom Statnetts faktiske systemdriftskostnader og inntektsrammen for systemdrift, påpeker RME.