Equinor vurderer å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, som årlig slipper ut over en million tonn CO2. Foto: Helge Hansen/Equinor

En 420 kV-forbindelse mellom Skaidi og Hammerfest skal koste ca. 1,35 milliarder kroner, men ved fullelektrifisering vil forsyningssikkerheten på Melkøya-anlegget ifølge Statnett likevel være utenfor N-1 store deler av tiden.

Det går fram i en samfunnsøkonomisk analyse Statnett har laget om nettiltak for økt forbruk i Hammerfest i Finnmark.

Som kjent har Equinor planer om å elektrifisere LNG-anlegget på Melkøya, og selskapet har bedt Statnett og Hammerfest Energi om å vurdere tiltak for å tilknytte økt forbruk der.

Statnett konkluderer med at en del- eller fullelektrifisering av Melkøya-anlegget, samt annen forbruksutvikling i området, innebærer at Skaidi stasjon bør utvides med et 420 kV-anlegg slik at Skillemoen-Skaidi kan bli driftet på 420 kV istedenfor 132 kV.

Videre mot Hammerfest vil det ifølge Statnett også være rasjonelt med en ny ledning driftet på 420 kV. Dette vil for det første gi god god fleksibilitet til å møte ulike forbruksutviklinger. For det andre vil drift på 420 kV ifølge Statnett gi redusere overføringstap sammenlignet med å drifte en ny 420 kV ledning på 132 kV, går det fram i analysen, som Energiteknikk har sett.

Opptil 410 MW

En endelig investeringsbeslutning på Melkøya er ifølge Statnett ventet våren 2020, og oppstart av tiltakene forventes å være i perioden 2023-2025.

Utgangspunktet for driften på Melkøya i dag er at Equinor tar ut én av fem gassturbiner om lag 50 prosent av tiden og da trekker 27 MW fra landnettet. Melkøya har imidlertid konsesjon på å trekke 50 MW fra landnettet.

Som tidligere omtalt, er det tre ulike scenarioer Equinor vurderer.

Det første er en «minielektrifisering», fra dagens 50 MW og til 120 MW.

Anlegget vil da drives med 4-5 gassturbiner som i dag. Fremtidig kompresjon vil da dekkes med økt import av kraft fra nettet. Totalt effektbehov for samtlige kompresjonstrinn vil bli ca. 70 MW. Totalt effektuttak blir dermed 97 MW 50 prosent av tiden, men det kan komme opp i 120 MW.

Forventet oppstart for det første kompresjonstrinnet vil være i 2024 med et effektuttak opp mot 20 MW. De to følgende kompresjonstrinnene vil ha tilsvarende effektuttak og er forventet i 2027-28 og 2039.

Uten gassturbiner

Et annet scenario, kalt delelektrifisering, vil kreve 270 MW. Det innebærer at anlegget drives uten gassturbiner, mens varmebehovet dekkes av gassfyrte kjeler. Forventet effektuttak vil være ca. 200 MW, i tillegg til 70 MW for fremtidige kompresjonsløsninger.

CO2-utslippene fra Melkøya er i dag drøyt 1 million tonn per år.

En fullelektrifisering vil i tillegg til dette kreve ytterligere 140 MW til drift av elektriske kjeler, som dekker varmebehovet, slik at det samlede uttaket blir 410 MW.

I tillegg ventes uttaket til alminnelig forsyning i Hammerfest å øke med om lag 0,5 MW i året, og kobbergruven Nussir kan trenge 25 MW med uttak fra ny stasjon i Repparfjord.

Vurderer nytt LNG-anlegg

Goliat-feltet trekker i dag opp mot 60 MW fra Hyggevann stasjon i Hammerfest. Selskapet Vår Energi (tidligere Eni) vurderer ifølge Statnett å bygge et nytt lite LNG-anlegg for å ta i land gass fra Goliat og det lille feltet Alke. Det er ifølge Statnett stor usikkerhet rund om dette bygges. Statnett legger likevel inn et optimistisk anslag om et effektuttak på 50 MW til dette, «basert på innspill fra Vår Energi». Men Statnett understreker at de ikke har mottatt noen formell henvendelse om tilknytning fra selskapet.

Statnett har ikke inkludert økt forbruk til eventuelle nye petroleumsfunn i området ut over dette.

1,35 milliarder

Statnett anslår at en utvidelse av Skaidi stasjon til 420 kV-drift vil koste ca. 300 millioner krone, mens en ny Hyggevann stasjon vil koste 380 millioner kroner. En 54 kilometer lang 420 kV-ledning mellom Skaidi og Hyggevann ventes å koste ca. 500 millioner kroner. Inkludert byggherrekostnader vil det ifølge Statnett innebære at en fullverdig 420 kV løsning vil ha investeringskostnader på anslagsvis 1,35 milliarder kroner.

N-0

Det går i dag to 132 kV ledninger mellom Skaidi og Hammerfest. En ny ledning mellom Skaidi og Hammerfest driftet på 420 kV vil gi N-0 kapasitet på 760 MW. Men N-1 kapasiteten (altså hvis man skal tåle utfall av en forbindelse uten at strømmen går) vil kun bli 330 MW. Den forholdsvis lave N-1 kapasiteten innebærer ifølge Statnett at det kan bli store avbruddskostnader ved utfall av en eller flere ledninger.

«Lønnsomheten av ytterligere tiltak som på sikt kan løfte N-1 kapasiteten er derfor noe som bør analyseres nærmere, spesielt dersom Equinor ønsker en fullelektrifisering av Melkøya. Vi vil i et slikt scenario være utenfor N-1 kapasiteten store deler av tiden», skriver Statentt.

Regjeringen kunngjorde nylig at OED skal utrede hel eller delvis elektrifisering av Mongstad, Kårstø og Melkøya.