Det var svært mye snø og mye strømbrudd i området til Agder Energi i januar for to år siden (bildet). Foto: Agder Energi Nett

Fikk ekstra kostnader på 240 millioner kroner etter stormåret 2018, men NVE vil ikke gi dispensasjon fra nettreguleringen.

I januar og februar 2018 opplevde Agder Energi omfattende strømutfall på grunn av store mengder tung, våt snø som gjorde at trær bøyde seg ned og falt på linjene. På ett tidspunkt var opptil 15.000 kunder uten strøm.

21. september samme år herjet stormen Knut med orkan i kastene, som gjorde at trær utenfor ryddebeltet falt overlinjene. Det førte til at over 50.000 kunder var uten strøm i Agder Energi Netts område.

Overskuddet forsvant

Samlet utgjør reparasjons-, KILE- og USLA-kostnadene som følge av disse to hendelsene ifølge Agder Energi nett 239,5 millioner kroner. KILE er nettselskapenes kostnad for ikke levert strøm, USLA står for utbetaling ved svært langvarige avbrudd.

I tillegg kom Agder Energi Netts (AEN) «nomale» Kile-kostnader det året på 46 millioner kroner.

Hendelsen var «en enorm belastning for selskapet» og innebar at hele avkastningen for 2018 bortfalt, skrev selskapet i en søknad til NVE om å få unntak fra de økonomiske reguleringene.

Fikk avslag

Men i oktober i fjor avslo NVE søknaden.

«Vi anser ikke de økonomiske konsekvensene for å være tilstrekkelig store til at det foreligger et særlig tilfelle som gir grunnlag for dispensasjon. Ekstraordinære værforhold gir i seg selv ikke grunnlag for dispensasjon fra KILE- og USLA-ordningene, og tidligere praksis har vært å gi dispensasjon kun dersom de økonomiske konsekvensene for et selskap må anses som svært store, og da kun i begrenset omfang», skriver NVE i vedtaket, som Energiteknikk har sett.

«Av hensyn til insentivene ordningene er ment å gi, mener vi det er viktig at vi er svært restriktive med å gi dispensasjoner», skriver direktoratet. 

NVE viser til at det tidligere ikke er gitt dispensasjon fra KILE dersom de økonomiske konsekvensene har utgjort mindre enn 3 prosentpoengs reduksjon i avkastningen målt mot avkastningsgrunnlaget.

Mener effektivitet straffes

Agder Energi Nett klaget på vedtaket, og har sendt over omfattende dokumentasjon og argumentasjon til NVE.

Der argumenteres det for at NVEs praktisering av dispensasjonsreglene gjør at KILE-ordningen virker mot sin hensikt. Ordningen skal gi nettselskapene insentiver til å investere i nettet, for å sikre leveringspåliteligheten.

Men NVEs praktisering gjør at selskaper som driver effektivt, vil ha mindre mulighet for å få dispensasjon enn selskaper som driver ineffektivt og ikke investerer på samme måte.

En skjematisk 3-prosentsgrense mot avkastningsgrunnlaget gir «høyst vilkårlige utslag i dispensasjonsvurdering, i strid med KILE- og USLA-ordningens formål», skriver Agder Energi Netts advokater i korrespondansen, som Energiteknikk har fått innsyn i.

«Større selskaper som driver effektivt og som har en omfattende anleggsmasse og dermed et høyt avkastningsgrunnlag vil ha vanskeligere å få dispensasjon enn mindre selskaper som driver mindre effektiv», skriver selskapet.

Bønn til OED

NVE sto imidlertid fast på sitt vedtak og oversendte klagen til Olje- og energidepartementet 19. desember 2019.

I et brev til OED, sendt 24. januar, kommer Agder Energi Netts advokater med ny kritikk av NVEs behandling av saken.

Agder Energi Nett ber OED foretar en grundig og uavhengig evaluering av NVEs dispensasjonspraksis.

«AEN fastholder at NVEs dispensasjonsvurdering medfører at det i praksis ikke vil være mulig for et gjennomsnittlig effektivt selskap av AENS størrelse å få dispensasjon fra KILE- og USLA-kostnader. I en tid med stadig mer omfattende og hyppig ekstremvær, hvor kostnadene enkelte år kan komme opp i flere hundre millioner kroner», skriver selskapet.

Energi Norge grep inn

Energi Norge har ifølge brevet fra Agder Energi Nett engasjert seg i saken med et støtteskriv, noe Agder Energi Nett tolker som at en «henimot samlet bransje ser at NVEs dispensasjonspraksis bidrar til diskriminerende og uforutsigbare rammevilkår for nettaktørene».

Agder Energi Nett ber videre OED vurdere om det kan være hensiktsmessig å overføre klagesaken til Energiklagenemnda slik at avgjørelsen kan danne et grunnlag for fremtidig dispensasjonspraksis på området.

Saken er nå til behandling i Olje- og energidepartementet.