Dette bildet er tatt den dagen Sylvi Listhaug tok over som olje- og energiminister, like før jul. Foto: Øyvind Lie

Vil ikke stoppe midlertidig driftsavtale med Mørenett.

Som Energiteknikk omtalte, stilte stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp) i forrige uke spørsmål til energiminister Sylvi Listhaug (Frp) om en midlertidig drifts-, vedlikeholds- og beredskapsavtale med Mørenett om hele Statnetts 132 kV-nett i Møre og Romsdal, som det er inngått intensjonsavtale om at Mørenett skal kjøpe.

Ifølge Klinge ville avtalen gå over mange år, noe Klilnge er kritisk til. Hun peker på at selskaper i Romsdal og på Nordmøre, med Neas i spissen, ønsker å kjøpe nett i disse områdene, hvor de har nett fra før, noe Mørenett ikke har.

Hun var derfor kritisk til at Mørenett skal få hjelp av Statnett «i mange år fremover».

Nødvendig avtale

Listhaug forsvarer imidlertid Statnetts planer.

«Jeg har fått opplyst at ved salg av nettanlegg inngås som regel drifts-, vedlikehold- og beredskapsavtale med kjøper for å sikre at kunnskapen om anleggene overføres på en betryggende måte. Dette vil derfor også være tilfelle ved et eventuelt salg av 132 kV nett i Møre og Romsdal til Mørenett», skriver Listhaug i sitt svar til Klinge.

Hun understreker at avtalen vil være for et begrenset tidsrom.

«Etter avtalens utløp vil Statnett være ute av all drift, vedlikehold og beredskap for de aktuelle nettanleggene. En overgangsordning med drifts-, vedlikehold- og beredskapsavtale er med på å sikre at god forsyningssikkerhet og beredskap opprettholdes i overgangsperioden, og vil være aktuelt uavhengig av om en kjøper allerede har lokal tilstedeværelse eller ikke», skriver den ferske energiministeren.

Tilpasse arbeidsstokken

Hun viser til at avtalen gir tid for både kjøper og selger å tilpasse arbeidsstokken til et nytt arbeidsomfang.

«En avtale om gradvis overtaking av oppgaver bidrar til at overgangen fra tidligere eier til ny eier kan skje uten økt risiko for samfunnet og strømkundene. En slik avtale vil ifølge Statnett ivareta både arbeidstakernes og samfunnets interesser, uavhengig av hvem som er kjøper av de aktuelle nettanleggene», skriver Listhaug.

Hun ser ikke ut til å ha noen planer om å blande seg noe mer inn i saken enn det hennes forgjenger Kjell-Børge Freiberg hadde.

«I tråd med de rammer som fremgår av statsforetaksloven skal det ikke legges føringer til Statnett med konkrete kriterier for salg av nettanlegg. Jeg legger uansett til grunn at Statnett i nødvendig grad utreder og vurderer alle sider ved salg av nettanleggene i de nordlige områder av Møre og Romsdal, og at foretakets beslutninger tas med formål om å oppnå en samfunnsmessig rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet», skriver Listhaug.

Vil ikke bremse

Hun viser videre til at det er NVE som avgjør om nettanlegget skal omklassifiseres til distribusjonsnett, slik Statnett har søkt om. OED er klageinstans. Omklassifisering er en forutsetning for et salg.

«Med bakgrunn i det jeg her har redegjort for, ser jeg ikke noe grunnlag for departementet til å bremse den prosessen Statnett har lagt opp til», skriver Listhaug.