Illustrasjonsfoto: Tadeas Gregor/Wikimedia Commons

På 500.000 kroner, for brudd på manøvreringsreglementet for Kolsvik kraftverk.

Det melder NVE på sin nettside.

Helgeland Kraft Vannkraft AS og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) er begge konsesjonærer for utbyggingen og driften av Kolsvik kraftverk i Bindal kommune.

I november 2014 ble det ved kongelig resolusjon satt krav om at vannføringen ut fra Åbjørvatn så langt som mulig ikke skal være under 7 m³/s i perioden 1. juli – 15. september.

– Svært viktig vilkår

Kravene som ble satt til vannføring fra 2014, var en konsekvens av funn av døde laks- og ørretunger i vassdraget flere år fra 2002 til 2012.

Både i 2018 og 2019 var likevel vannføringen under kravet og på det minste henholdsvis 6,3 og 5,4 m3/s, ifølge NVE.

– Kravet om slipp av vann er et svært viktig vilkår i vassdragsreguleringskonsesjoner. Kravet er satt av hensyn til fiskevelferden i elva. Manglende etterlevelse er derfor et alvorlig brudd på konsesjonen, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn av vassdragsanlegg, i meldingen.

Bygget uten godkjent detaljplan

Samtidig har NVE gitt Lavangen kommune i Sør-Troms og Bokn kommune i Rogaland overtredelsesgebyr på henholdsvis 300.000 og 150.000 kroner for at de har igangsatt henholdsvis bygging av Hesjevikelva vannverk og etablert fyllingsdam i utløpet av Torlandsvatn uten godkjent detaljplan for miljø og landskap.

I tillegg har Lavangen kommune ifølge NVE utført anleggsarbeider på inntaksdam uten godkjent vassdragsteknisk ansvarlig og brutt vilkår i NVEs vedtak om godkjenning av teknisk plan.

NVE mener begge kommunene har mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Gundersen i meldingen.

Konsesjonærene kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra vedtaket ble gjort.