vestre korridor
Montering av master i Statnetts Vestre korridor-prosjekt. Arkivfoto: Statnett

Manglende insentiver påvirker Statnetts bedriftskultur og hvordan de jobber med kostnadsdrivende tiltak, ifølge rapport fra Oslo Economics.

Oppdatert med kommentar fra Statnett.

Oslo Economics har i gjort en gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet, på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De finner «betydelige kostnadsforskjeller» mellom prosjektene de har undersøkt. Noen av de viktigste årsakene til forskjellene kan begrunnes i forhold som i liten grad kan påvirkes, som naturgitte forhold eller leverandørmarkedet. Men noen kan påvirkes.

«Vi finner at tiltak av hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn er særlig kostnadsdrivende, og at kostnadene kan være høyere enn de burde være», heter det i rapporten.

For dårlig nytte-vurdering

Oslo Economics finner også at «kostnadene ved enkelte krav fra myndigheter og fra Statnett ikke blir vurdert opp mot nytten, noe vi mener også kan være kostnadsdrivende».

I analysen inngår prosjektene Bamble-Rød, Namsos-Hofstad, Ofoten-Balsfjord og Sima-Samnanger.

Ifølge konsulentene er det kjent at dagens regulering av Statnett gir foretaket tilnærmet full kostnadsdekning, og at dette trekker i retning av at foretaket har få økonomiske insentiver til kostnadseffektiv drift.

«Ut ifra vår gjennomgang ser det ut til at verken myndighetene eller eiers kontroll fullt ut oppveier for dette», heter det i rapporten.

Påvirker «bedriftskulturen»

Oslo Economics fremholder videre at dette har gitt seg utslag i hvordan Statnett organiserer sin utbyggingsaktivitet.

«Det betyr ikke at Statnett har et totalt fravær av insentiver til å drive kostnadseffektivt, foretaket har blant annet satt i gang diverse tiltak basert på erfaringer fra gjennomførte prosjekter og ulike effektiviseringsprogram. Vår vurdering er at de manglende insentivene likevel påvirker foretakets bedriftskultur og hvordan de jobber med kostnadsdrivende tiltak», heter det i rapporten.

Foreslår tiltak

På bakgrunn av gjennomgangen anbefaler konsulentene å gjennomføre tiltak som sikrer økt transparens.

De foreslår at det etableres endringslogger for kostnadsutviklingen og at rimeligste alternativ alltid belyses. Videre anbefaler de økt anvendelse av kost-/nyttevurderinger og «tiltak for å øke Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet – og som videre kan bidra til en mer kostnadseffektiv bygging av luftledninger».

Tiltakene som foreslås kommer i tillegg til at NVE kan endre fastsettelsen av Statnetts kostnadsnorm, for å bedre Statnetts insentiver til å drive kostnadseffektivt.

NVE skriver på sin nettside at de vil ta med seg anbefalingene som berører direktoratets regelverk og praksis sitt i videre arbeid, både i konsesjonsbehandlingen og den økonomiske reguleringen av Statnett.

Ekstra stort ansvar

Statnett vil  ikke kommentere detaljene i rapporten før de har fått satt seg inn i den. 

– Generelt kan vi si at som monopolist påhviler det oss et ekstra stort ansvar å være kostnadseffektive i alle ledd. Vi ser det derfor som positivt med informasjon som tilfører ny innsikt i vurderingen av og videre arbeid med Statnetts effektivitet, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til Energiteknikk.