Mange vassdrags får reviderte vilkår for kraftproduksjonen de nærmeste årene. Illustrasjonsfoto: Statkraft

Advarer mot å undervurdere det samfunnsøkonomiske tapet ved redusert fleksibilitet i vilkårsrevisjoner.

I et innspill til Olje- og energidepartementet om vilkårsrevisjoner, som Energiteknikk har sett, understreker Statnett at vannkraftverk med magasin er viktige for forsyningssikkerheten i Norge, og at fleksibiliteten de leverer «er avgjørende for å holde de samlede kostnadene nede i det norske kraftsystemet».

Samtidig innebærer regulerte vassdrag «store naturinngrep» og Statnett forstår derfor behovet for å revidere konsesjonsvilkår, og at det kan føre til noe redusert handlingsfrihet for enkelte kraftverk.

Undervurdert tap

Statnett skriver at de er spesielt opptatt av at de fulle fordelene ved fleksibel vannkraft blir tilstrekkelig belyst, noe som krever grundige analyser av de samlede effektene av alle vilkårsjusteringer.

«Her ser Statnett en mulighet for at det samfunnsøkonomiske tapet ved redusert handlingsfrihet blir undervurdert», skriver selskapet, og peker på tre grunner til dette:

– Partielle beregninger for hvert vassdrag for seg undervurderer de samlede effektene

– Det blir i for liten grad vektlagt at fleksibel produksjon trolig blir mer verdt på lengre sikt

–  Modellforenklinger gir for lav prisvolatilitet og dermed for lav verdi av fleksibel vannkraft

Truer ikke forsyningssikkerheten

Statnetts analyser tilsier ikke at redusert produksjon som følge av vilkårsrevisjoner truer forsyningssikkerheten.

«Men mindre tilgjengelig fleksibilitet gir økte priser og samfunnsøkonomiske tap. Det vil også påvirke behovet og lønnsomheten for nett», skriver selskapet. 

Ifølge Statnett blir verdien av fleksibiliteten i kraftsystemet økende.   

Etterlyser kunnskap

En utfordring for Statnett er at de ikke har nok detaljkunnskap om hvert enkelt vannkraftverk til å si hva eventuelle restriksjoner i form av for eksempel endring av vannstand i elv har å si for muligheten til å bidra med ulike system- og balansetjenester.  

«Statnett som systemansvarlig er opptatt av at konsekvensene av strengere vilkår for kraftverkene blir fullt ut forstått før det fattes beslutninger om nye vilkår», skriver selskapet.