Oseberg feltsenter
Oseberg feltsenter, som etter planen skal få kraft fra Kollsnes.

Før nettet på land er oppgradert, med samme forutsetninger som Troll A hadde.

Utvidet sak.

Som Energiteknikk tidlgiere har omtalt, planlegger Equinor å elektrifisere feltene Troll B, C og Oseberg fra Kollsnes, og har søkt NVE om dette. Statnett har varslet at tiltakene kan koste 3-4 milliarder kroner.

BKK kom med et initiativ for å knytte kraften til Samnanger i Hordaland i stedet, et forslag Equinor ikke omfavnet, slik Energiteknikk nylig omtalte.

–  For å innfri Equinors behov har Statnett funnet en løsning som gjør at elektrifiseringen av feltene kan gjennomføres før nye nødvendige nettiltak er på plass. Forutsetningen for å kunne realisere tidlig tilknytning er at dette ikke skal gå ut over alminnelig forsyning i området, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen i en pressemelding.

Tidlig tilknytning

Statnett har i samråd med Equinor bedt myndighetene vurdere vilkårene for tilknytning av forbruket på Kollsnes.

– Dersom myndighetene godkjenner vilkårene, innebærer det at vi kan tilby tidlig tilknytning før nødvendige nettiltak er på plass. Tidlig tilknytning betyr blant annet at vi kan koble ut installasjonen ved behov, for å sikre alminnelig forsyning. Equinor har reserveforsyning, sier Håkon Borgen.  

Elektrifisering av sokkelen kommer parallelt med et stort antall henvendelser om tilknytning av økt strømforbruk i Bergensområdet. Det siste året har det kommet henvendelser om nytt og økt strømforbruk på rundt 700 MW, tilsvarende forbruket i Trondheim by.

Derfor jobber Statnett nå i samarbeid med BKK Nett, kommuner og andre aktører som tidligere omtalt, med en konseptvalgutredning som ser på hvilke nettiltak som bør etableres i regionen for å kunne knytte til alt det nye forbruket. 

Dropper Mongstad

I et brev til OED og NVE datert 2. januar, som Energiteknikk har sett, utdyper Statnett beslutningen. De skriver at de ikke går videre med å vurdere muligheten for tilknytning på Mongstad istedenfor Kollsnes. Equinor har hele tiden ønsket å koble forbruket til Kollsnes.

Statnett oppfatter det slik at Equinor tar sikte på å sette elektrifiseringen av både Troll B og C i drift i fjerde kvartal 2022, og Oseberg fra 2024.

Det er altfor snart til at Statnett skal kunne gi de nye forbrukerne tilknytning på normale vilkår.

Statnett skriver i brevet at de planlegger å fatte konseptvalg for tilknytning av forbruk i Bergensregionen høsten 2020, men prosessen videre gjør at Statnett mener de ikke kan forvente å ha fått konsesjon på nettanlegget før rundt 2025, tre år etter at Equinor ønsker å sette den planlagte elektrifiseringen av Troll B og C i drift.

Forventet byggetid på et stort nettanlegg til Kollsnes forventes deretter ifølge Statnett å være 3-4 år.

Troll A-løsning

På grunn av den ansstrengte situasjonen i nettet, mener Statnett det vil være nødvendig å sette vilkår «som i stor grad tilsvarer de særskilte vilkårene som ble satt for tilknytningen av Troll A».

Med de følgende særlige vilkårene vil det ifølge Statnett være mulig å tilknytte Troll B og C med et samlet effektuttak på inntil 116 MW og Oseberg med et effektuttak på inntil 105 MW før nettforsterkningstiltak som gjør tilknytningen varig driftsmessig forsvarlig er på plass:

– Uttaket til Troll B, C og Oseberg omfattes av systemvern med belastningsfrakobling for å redusere konsekvensen av eventuelle feil i nettet eller vanskelige driftssituasjoner.

– Forbruket til Troll B, C og Oseberg vil ha lavere prioritet enn kunder med ordinære tilknytningsvilkår, og Troll B, C og Oseberg vil kobles ut før øvrige systemvern.

– I tillegg skal forbruket fra anleggene kunne kobles ut for å kunne avlaste nettet som følge av akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet. Dette omfatter utkoblinger for å gjennomføre nødvendig vedlikehold og ombygginger i nettet.

– Dersom nettsituasjonen krever det, vil utkobling kunne skje momentant og uten varslingstid.

– Enhver utkobling av det aktuelle forbruket skal i perioden skje uten kompensasjon fra nettselskap eller systemansvarlig, og under enhver omstendighet ikke medføre KILE for Statnett.

Omfattende utkoblinger

Som tidligere varslet må aktørene være forberedt på omfattende utkoblinger.

«Utkoblinger av nettanlegg for gjennomføring av fornyelser og vedlikehold vil årlig medføre flere måneder med sårbar drift for dette forbruket. Equinor må derfor årlig påregne flere uker med fysisk utkobling av petroleumsinstallasjonene. I tillegg kommer utkoblinger som følge av feil i nettet», skriver Statnett.

Statnett planlegger å gjøre nødvendige utvidelser i eksisterende Kollsnes stasjon for å knytte til Troll B/C og Oseberg. Dette må skje i samarbeid med Equinor, og deler av anlegget blir kundespesifikt og skal eies av Equinor. Denne investeringen må gjennomføres før tidlig tilkobling kan skje.