Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit mener hydrogenproduksjon kan bidra til at man slipper å bygge kraftnett. Foto: Småkraftforeninga

Tina Brus svar om ordninger som kan bedre økonomien i hydrogenprosjekter, berører ikke kjernen av problemet, ifølge Småkraftforeninga, som etterlyser en utredning av egne nett-tariffer for hydrogenproduksjon.

Som Energiteknikk har skrevet, stilte nylig stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet energiministeren et skriftlig spørsmål om hun ville vurdere nett-ordninger for å bedre økonomien i hydrogenprosjekter.

Han skrev blant annet at spørsmålet er «om en direkte linje med lavere nettleie kan avhjelpe situasjonen i det offentlige nettet og være til nytte for annen kraftproduksjon i området».

Berører ikke tariffer

Tina Bru overtok spørsmålet etter sin forgjenger Sylvi Listhaug. I sitt svar viser Bru til at regjeringen har varslet at den vil legge fram en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.

Men svaret fra Bru går ikke inn på muligheten for å bruke nett-tariffer som virkemiddel.

«Jeg kan ikke se at vår konsesjonsordning for kraftledninger etter energiloven vil være til hinder for tilknytning mellom et kraftverk og en hydrogenfabrikk uten tilknytning til nettet i området. Behandlingen av et slikt tiltak etter energilovgivningen vil bero på spenningsnivået og om det er nettselskapet eller en annen tiltakshaver som skal stå for tiltaket», skriver Bru.

Vil ha utredning

Bru går ifølge Småkraftforeningas daglige leder Knut Olav Tveit ikke inn på kjernen i saken.

– Det er et svar som ikke bringer oss videre. Hun sier ingenting om tariffer, og om eksisterende verk som henger på nettet, hvor man kunne tenkt seg en hydrogentariff i lokalnettet som samtidig ville redusert behovet for å få strøm ut av området, sier Tveit til Energiteknikk.

Tveit forstår imidlertid at det kan være vanskelig å gi et utfyllende svar på dette i et skriftlig spørsmål til Stortinget. Han ønsker nå at saken utredes.

– Det hadde vært en fordel om vi kunne få en utredning av nøyaktig hvilke muligheter som ligger innenfor dagens nettregime, og av hvilke endringer som må på plass for at hydrogens åpenbare fordeler kan spille på lag med kraftsystemet, sier Tveit.