Enorme snømengder vinteren 2018 ga mange strømbrudd hos Agder Energi Nett. Foto: Agder Energi

Påstår «usakelig forskjellsbehandling» som gir «store tilfeldige økonomiske fordeler som ikke har sammenheng med egen reell effektivitet».

Som Energiteknikk har omtalt, har NVE avvist Agder Energi Netts søknad om dispensasjon for KILE- og USLA-kostnader som selskapet ble rammet av etter strømbrudd i kraftige uvær vinteren og høsten 2018.

KILE er nettselskapenes kostnad for ikke levert strøm, USLA står for utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Sammen med reparasjonsutgifter utgjorde kostnadene ved uværet 239,5 millioner kroner, og gjorde at hele selskapets avkastning bortfalt i 2018.

I strid med formålet

Nå har bransjeorganisasjonen Energi Norge kastet seg inn i kampen, og skrevet et brev til Olje- og energidepartementet, som behandler klagesaken.

NVEs praksis innebærer ifølge Energi Norge at selskaper som foretar samfunnsøkonomisk forsvarlige investerer i nettet, vil ha mindre mulighet for å oppnå dispensasjon enn selskaper som ikke investerer på samme måte.

«I det foreliggende saksforholdet ‘straffes’ Agder Energi Nett for samfunnsmessig rasjonell drift indirekte gjennom KILE -ordningen, i strid med KILE-ordningens formål», heter det i brevet, som Energiteknikk har fått innsyn i.

«Usakelig forskjellsbehandling»

NVE begrunnet sin avgjørelse med at de ikke anser at de økonomiske konsekvensene var tilstrekkelig store, og at ekstraordinære værforhold i seg selv ikke gir ikke grunnlag for dispensasjon fra KILE- og USLA-ordningene. Av hensyn til insentivene ordningene er ment å gi, ville direktoratet være svært restriktive med å gi dispensasjoner. 

I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, støtter imidlertid Energi Norge Agder Energi Nett i at det ikke kan benyttes en skjematisk grense på 3 prosents avkastningsreduksjon slik NVE gjør i saken.

«En slik praksis kan være formålsstridig, rammer tilfeldig og medfører en usaklig forskjellsbehandling mellom nettselskapene», skriver Energi Norge.

En annen konsekvens av NVEs praksis er ifølge Energi Norge at andre nettselskaper får økt beregnet effektivitet som en følge av ekstremvær som rammet Agder Energi Nett, og slik oppnår «store tilfeldige økonomiske fordeler som ikke har sammenheng med egen reell effektivitet».

Østlandet vinner

Bransjeorganisasjonen påpeker at NVE ikke tar hensyn verken til topografiske og klimatiske forhold, eller reparasjonskostnader.

«Det er ventet mer omfattende og hyppig «ekstremvær» fremover, hvilket medfører at nettselskaper som ligger i topografisk- og værutsatte områder vil få stadig mer omfattende KILE- og USLA-kostnader som det ikke er mulig å gardere seg mot. Nettselskaper som holder til langs kysten har helt andre klimatiske rammevilkår enn eksempelvis indre Østland. Inntektsrammen kompenserer ikke for denne ulempen, hvilket fører til at også KILE-ordningen for mange oppleves å være ‘skreddersydd’ for enkelte nettselskaper», skriver Energi Norge. 

«Sagt på en litt ‘tabloid’ måte så øker nettleien for nettkunder på Østlandet og i resten av Norge som en konsekvens av at Agder Energi Nett må redusere sin nettleie. Ved innvilgelse av dispensasjon vil dette ekstremværet ikke få denne konsekvensen», skriver Energi Norge. 

NVE har ifølge bransjeorganisasjonen «etablert en dispensasjonspraksis som rammer vilkårlig og direkte i strid med ordningens formål. Med tiltakende ekstremvær i tiden fremover, vil denne ubalansen, gitt dagens praksis, forsterke seg».

Ber om prinsipp-avgjørelse

RME/Energiklagenemnda overtok 1. november i fjor behandling av denne type saker.

«Fra Energi Norges ståsted kan det fremstå uheldig at den uten sammenligning mest omfattende og prinsipielt viktige søknaden om KILE-fritak blir behandlet av OED og ikke Energiklagenemnda, ettersom Agder Energi Nett med dette ikke sikres den uavhengige vurderingen som systemendringen er ment å gi. Det vil også kunne lede til avvikende praksis ettersom Energiklagenemnda som fristilt og uavhengig instans ikke er bundet av tidligere saksforhold. Gitt sakens store betydning for både Agder Energi Nett og resten av nettselskapene, ber vi om en tilbakemelding på om OED har vurdert å overlate saksbehandlingen til Energiklagenemnda», skriver Energi Norge.

Olje- og energidepartementet vil ikke forskuttere utfallet av saken og hvem som skal fatte avgjørelsen.

«Saken er til behandling, og OED har mottatt innspillet fra Energi Norge. Utover det har departementet ingen kommentar på det nåværende tidspunkt», får Energiteknikk opplyst fra OEDs presseavdeling.