Ringkablene rundt Oslo går fra Smestad via Sogn og til Ulven transformatorstasjon (bildet).

Med Autofos legges det til rette for automatisk rapportering av endringer i strømnettet. Det kan spare aktørene i energibransjen for mange millioner.

I dag rapporteres endringer i høyspentnettet manuelt til Statnett. Med prosjektet Autofos i full operativ drift kan dette skje automatisk. Det innebærer at nettselskap og eiere av produksjonsanlegg kan effektivisere prosessen med betydelige gevinster, ifølge en melding på hjemmesiden til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

– Det er vanskelig å tallfeste størrelsen på denne effektiviseringsgevinsten, men at det for bransjen totalt sett dreier seg om et betydelig antall millioner er det liten tvil om, sier Lars Ihler, fagansvarlig Overføring og distribusjon i NEK, til Energiteknikk.

Energilovforskriften stiller konkrete krav til konsesjonær om innrapportering av høyspentnettet til Statnett. I dag blir denne rapporteringen utført manuelt av de ulike selskapene. Dagens situasjon med (minst) dobbelt bokholderi av nettinformasjon medfører både fare for feil og unøyaktigheter, det er ressurskrevende og tar tid, slik at behovet for å digitalisere og automatisere er åpenbart, opplyses det i meldingen.

– Etter vår vurdering vil Autofos kunne være i drift i løpet av noen måneder, sier Lars Ihler til Energiteknikk.