Illustrasjonsfoto: Robert Sandell/Mostphotos

Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.

Etter klage fra privatpersoner som drev reindrift i området, som OED har tatt til følge, mistet vindkraftselskapet tidligere gitt konsesjon til å bygge vindmøllene, melder rett24.no.

Vedtaket fra OED innebar at utbyggingen av vindkraftverket stoppet opp, og Sandhaugen Vindkraftverk AS saksøkte derfor staten, med krav om 150 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter.

Oslo tingrett er kommet til at departementets myndighetsutøvelse var rettsstridig og ansvarsbetingende, og dømmer derfor staten til å betale erstatning. Retten er imidlertid ikke enig i tapsberegningen selskapet la til grunn på 150 millioner kroner, og setter summen til 34,5 millioner kroner, skriver rett24.no.

Ett av vindkraftvedtakene som ble påklaget av reineierne, var et vedtak om å innvilge utsettelse av tidspunktet for når kraftverket skulle komme i drift. Ettersom departementet tok denne klagen til følge, ble situasjonen at konsesjonensfrist for ferdigstillelse var oversittet. Dermed konkluderte departementet med at hele vindkraftkonsesjonen var bortfalt, som følge av fristbrudd, skriver rett24.no.

Retten mener at klagen fra reineierne skulle vært avvist som for sent fremsatt, og i tillegg at konklusjonen om bortfall av konsesjon bygger på feil lovtolkning.

Staten vurderer å anke dommen.