Om Nordmøre og Romsdal Regionalnett og Statnett ønsker det, kan Tensio påta seg driftskoordinering av 132 kV-nettet i en større region. Foto: Tensio

Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.

Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NRR), en sammenslutning av selskaper med NEAS i spissen, ønsker som kjent å kjøpe Statnetts 132 kV-nettanlegg på Nordmøre og i Romsdal, mens Statnett allerede har signert intensjonsavtale om salget for alt nettet i fylket med Mørenett.  Mørenett har brukt som argument at de allerede har døgnbemannet driftssentral.

Nå melder imidlertid Tensio seg på i kampen om kontrollen over det samme 132 kV-nettet. 

Døgnbemannet sentral

I et brev til Statnett, som Energiteknikk har fått innsyn i, skriver Tensio at NRR har kontaktet dem for å høre om det er mulig å knytte 132 kV-nettet i Nordmøre og Romsdalen opp mot Tensios driftssnetral. 

Tensio skriver at det er effektivt og hensiktsmessig å se driftskoordineringen av 132 kV-nettet i større regioner. 

«Tensio kan, hvis Statnett og NRR ønsker det, knytte 132 kV-nettet mot egen nettsentral», skriver Tensio, og viser til at de har en døgnbemannet nettsentral som overvåker og styrer alt regionalt distribusjonsnett i det gamle Sør-Trøndelag fylke samt storparten av alt lokalt distribusjonsnetti samme område.

«Dette er en ren nettsentral uten andre interesser og eid av nettselskapet 100 %», heter det i brevet.

DSO-struktur

I tillegg til selve sentralen og operatørene, er det ifølge brevet bygd opp et bakapparat som ivaretar prognosering, risikoanalyser av koblingsbilder, feilanalyser, rapportering, samband og andre tilhørende funksjoner.

«Vår nettsentral kan på forespørsel fra NRR også bistå i å dekke alle slags behov for området Nordmøre og Romsdal hvis dette er aktuelt», fremgår det av brevet.

Nettet i regionen nord før Romsdalsfjorden er ifølge selskapet tett knyttet mot nettet Tensio til daglig drifter, med en rekke utvekslingspunkter.

«Tensio er derfor tilhenger av restrukturering og færrest mulig eiere i tilgrensende nett for å forenkle daglig drift og sikker styring. Dette reflekterer også Tensio sitt syn på fremtidig DSO-struktur hvor et naturlig nettmessig skille ligger i Romsdalsfjorden og nettanlegg nord for dette skillet og alt nett nord til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon for å styrke forsyningssikkerhet og riktige beslutninger til det beste for regionens innbyggere», heter det i brevet.

Stiller seg positive

Tensio skriver at de derfor stiller seg positive til NRRs ønske om at Statnett avhender anlegg i området Nordmøre og Romsdal til NRR.

«Dette gir muligheter for et godt samarbeid mellom NRR og Tensio for håndtering av alt strømnettet nord for Romsdalsfjorden, med de fordeler dette gir både for Statnett, kundene, og for effektiviteten i nettoperasjonene. Nettfaglig er det åpenbart for oss at dette må være den beste løsningen for en effektiv, sikker og god drift av distribusjonsnettene som grenser inn mot vår region», skriver selskapet.

Tar med innspillet

Statnett har ennå ikke konkludert i saken.

«Vi er nå i en fase hvor vi etter aktørenes ønske ser om det er mulig å finne en felles løsning for regionalnettet vi skal avhende i Møre og Romsdal. Samtidig er vi opptatt av at nettet skal avhendes på en måte som sikrer at de viktige oppgavene med drift og utvikling av nettet håndteres helhetlig og på en god måte. Vi noterer oss at det også er en viss interesse fra tilstøtende regioner. Vi tar med oss disse innspillene i den videre dialogen med aktørene i regionen», opplyser kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til Energiteknikk.