Vi advarer sterkt mot å splitte opp elsikkerforvaltningen sektorvis, sier Helge Topp, daglig leder i Elsikkerhetsforum. Foto: Heidi Storm Middleton

Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.

Det går fram i et innspill fra Elsikkerhetsforum til Justis- og beredskapsdepartementet forkant av stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet, forebygging og mostandskraft», som er ventet å komme i nær framtid. Elsikkerhetsforum venter at det i meldingen varsles en gjennomgang av elsikkerhetsforvaltningen.

– De siste årene er det foretatt gode utredninger av elsikkerhetsforvaltningen i Norge. I dette arbeidet ligger det klare bekymringsmeldinger, men også mange konstruktive forslag til endringer. Vi advarer fra vår side sterkt mot å splitte opp elsikkerforvaltningen sektorvis, sier Helge Topp, daglig leder i Elsikkerhetsforum, til Energiteknikk.

Elsikkerhetsforum ser med bekymring på det de mener er en nedprioritering av elsikkerhetsforvaltningen i Norge (DSB), i en tid med betydelig elektrifisering innen flere sektorer. Store utfordringer for kritisk infrastruktur på grunn av klimaendringer, teknologisk utvikling og samfunnsutviklingen har også ført til at flere forvaltningsområder får nye grenseflater mot hverandre.

Trygghet og høy pålitelighet i strømforsyningen og ekom-nettet er ifølge Elsikkerhetsforum helt avgjørende i et samfunn.

«Det er viktig å se elsikkerhet og beredskap i sammenheng. Det er også viktig at disse forvaltningsområdene forvaltes med en helhetlig faglig tilnærming uavhengig av sektor. Det er også grunn til å vurdere om sikkerhet/beredskap og marked bør reguleres av samme etat slik det gjøres i dag», skriver Elsikkerhetsforum. 

– Vår anbefaling er at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles/koordineres i en etat. I Sverige forvaltes elsikkerheten av en egen etat Elsakerhetsverket, som har god gjennomslagskraft, men i Norge er området nedprioritert til en seksjon i DSB. Det sier litt om manglende fokus på et svært viktig fagområde innen samfunnssikkerheten, sier Helge Topp til Energiteknikk.