Statnett tar selvkritikk etter nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon (bildet) i 2018. Foto: Peter Tubaas/ABB

Statnett tar det til etterretning.

Etter en nestenulykke ved Kristiansand transformatorstasjon høsten 2018 og et påfølgende tilsyn fra DSB, sendte direktoratet april i fjor ut et forhåndsvarsel om vedtak der de listet opp hele 7 avvik hos Statnett.

Hendelsen skjedde da et sikringsarbeid ble gjennomført på feil side av en skillebryter, mot den delen av anlegget som var spenningsførende. De ga overslag til jord og utfall av en transformator. Selv om ingen ble skadd, skrev DSB at hendelsen hadde «meget høyt skadepotensial».

Statnett sa til Energiteknikk at de ville rette seg etter DSBs vedtak, men i svarbrevet på varselet om vedtak kom Statnett med innvendinger om at det var avvik på alle 7 punktene.

Ikke godt nok

Det første avviket handler om at Statnett ifølge DSB ikke hadde utpekt leder for sikkerhet ved det aktuelle arbeidet som skulle utføres. Det så Statnett ut til å bestride. Statnett hevdet i sitt svarbrev på varselet om vedtak at leder for sikkerhet var utpekt, dagen før hendelsen.

Men i sitt endelige vedtak, 17. desember i fjor, slår DSB fast at denne utpekingen ikke var god nok, og vi siterer:

«Den som skal lede sikkerheten på arbeidsstedet – leder for sikkerhet – må på forhånd ha fått utlevert en skriftlig instruks som fastslår hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger funksjonen og for hvilke anlegg vedkommende kan lede sikkerheten (spenningsnivå, geografisk område, anleggstype mv.). Med arbeidsstedet menes den konkrete arbeidsplassen hvor arbeidet skal utføres.

Instruksen for et konkret arbeid og arbeidssted vil være et dokument som skal sikre at det ikke skal være tvil om hvem som er leder for sikkerhet. Dokumentet skal også beskrive klart hvor og hva som er arbeidsoppgavene som skal utføres. At det er gitt autorisasjon/myndighet på et sikkerhetskort for visse områder eller anlegg på generelt grunnlagt vil være relevante opplysninger å vise til i instruksen. Det vil være helt naturlig at en slik instruks tas med av leder for sikkerhet ut på den aktuelle arbeidsplassen. 

Selv om Statnett har utpekt en leder for sikkerhet, mener DSB at utpekingen alene ikke er tilstrekkelig til å ivareta kravene i fse § 6 og dens intensjoner.  Vi mener at deres loggføring i driftssentralsystemet, kun er for oversiktens del, og som vil være naturlig for enhver virksomhet å ha. En slik logg kan likevel ikke erstatte den skriftlige instruksen som skal utarbeides og utleveres til leder for sikkerhet for det konkrete arbeidet. 

DSB kan ikke se at leder for sikkerhet har fått utlevert en skriftlig instruks for det konkrete arbeidet, og som omfatter hvilke oppgaver og hvilket ansvar vedkommende skal ha. Som nevnt ovenfor, mener vi at loggen i Statnetts driftssentralsystem ikke er å anse som en slik instruks.

Basert på ovennevnte anser vi at Statnett ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt kravet om leder om sikkerhet og intensjonene med kravet, jf fse § 6.», heter det i vedtaket, som Energiteknikk har sett.

Manglende dialog

Til dette punktet skriver Statnett i sitt svarbrev på DSBs endelige vedtak at planleggingen av arbeidet som førte til hendelsen i Kristiansand skulle vært bedre, ikke minst hvordan etablering av sikkerhetstiltakene (jordingen) skulle utføres.

«Her var det manglende dialog mellom leder for sikkerhet (LfS) og person nr. 2 slik at person nr. 2 ikke bistod i tilstrekkelig grad for å sikre at jordingen ble utført korrekt på rett sted. Det var ikke utført tilstrekkelig planlegging og risikovurdering», skriver Statnett.

Selskapet skriver at de har gjennomført en rekke tiltak i etterkant av hendelsen for å forbedre og sikre at dette ikke skal skje igjen. Blant annet har de i instruks for leder for sikkerhet skrevet inn at jordingsutstyr skal være tilgjengelig på stedet når spenningskontroll utføres. Jording skal skje i direkte rekkefølge etter spenningskontroll. Person nummer to skal bidra til at LfS utfører spenningsprøving og etablering/avvikling av arbeidsjord/markeringsjord i henhold til det som er planlagt.

Endringer i instrukser og prosedyrer er ifølge Statnett gjort kjent i selskapets organisasjon og blir ytterligere nå forsterket gjennom den årlige kursingen innen elsikkerhet som gjennomføres både som e-læring og ved kursing av driftsleder i alle Statnetts operative enheter.

Manglende forståelse

Statnett ba i sitt svar på DSBs forhåndsvarsel om at DSB også vurdere to andre påståtte avvik. Det første er at Statnett ikke skulle ha gjort nødvendige endringer for å fange opp manglene i rutiner og instrukser. DSB står fast på sitt syn i det endelige vedtaket.

«Statnett må ha et internkontrollsystem som omfatter krav i annet regelverk og et ik-system som gjøres tilgjengelig for de ansatte. Statnett må også sikre at ik-systemet etterleves», skriver DSB i sitt vedtak, og legger vekt på at arbeidsbegrepet i el-tilsynsloven med tilhørende forskrifter må tolkes vidt.

Det siste avviket Statnett satte spørsmålstegn ved, var at det skulle være «mangler i virksomhetens rutiner for å rette opp og forebygge overtredelser».

Også her står DSB fast på at det er snakk om avvik.

«Under tilsynet opplevde vi en manglende forståelse fra de involverte om at det sikkerhetsarbeidet som skulle utføres var å betrakte som arbeid. Slik vi kan se har ikke Statnett eksplisitt kommentert dette i sin tilbakemelding til oss. Vi betrakter det da slik at vår opplevelse under tilsynet medfører riktighet», skriver direktoratet.

Tar til etteretning

I et svarbrev til DSB bestrider ikke Statnett disse avvikene.

«Statnett mottok fra DSB et vedtak om pålegg der det var angitt 7 avvik. Vi har tatt det til etterretning», skriver Arnfinn Granheim i Statnett i en epost via Statnetts presseavdeling.