Mange fyllingsdammer er sårbare for overtopping.

Multiconsult skal lede et forsking- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prosjektet skal bidra til sikrere beregning av flomløp og slik redusere risikoen for dambrudd som følge av flom, skriver Multiconsult i en pressemelding.

Hensikten med prosjektet er blant annet å komme med anbefalinger for hvilke beregningsmetoder eller -modeller som bør benyttes for å gjøre kapasitetsberegninger for flomløp med sideoverløp, kanal og lukkede avløp.

Begrenset kapasitet

Riktig beregning kan redusere konsekvensene ved flom

– Vi er glade for at NVE setter av ressurser til et så viktig prosjekt. Gjennom vårt arbeid med flomberegninger, revurderinger og rehabilitering for dammer har vi erfart at det kan være utfordrende å beregne riktig kapasiteten til flomløp der det er begrensninger i avløpsforholdene. Ved stor vannføring vil flomløpskanaler med sideveis innstrømning få begrenset kapasitet grunnet høyt undervann. Vi ser at dette ikke i stor nok grad blir tatt hensyn til med dagens beregningsmetoder, sier seniorhydrauliker i Multiconsult, Kristine Lilleeng Walløe, i meldingen.

Walløe, som skal lede første del av forskningsprosjektet, sier at feilberegninger av flomavledning kan få katastrofale følger siden mange av flomløpene er tilknyttet fyllingsdammer som er sårbare for overtopping.

To år

Prosjektet vil gå over to år. Den første fasen vil være et litteraturstudium og den andre fasen vil bestå av case-studier samt utarbeiding av faglige anbefalinger for beregningsmetodikk for flomløp.

I andre fase vil det arbeides med en referansegruppe bestående av representanter fra fagmiljøet innen hydraulikk i Norge, blant annet eksperter fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Prosjektet starter i slutten av april.