Troll
Oseberg feltsenter

Med vilkår om utkobling for å hindre strømbrudd i Bergensregionen.

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Equinor konsesjon til anlegg for kraftforsyning fra Kollsnes til plattformene Troll B og C, Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter.

Samlet trenger plattformene en effekt på 221 MW fra land og vil bruke om lag 1,77 TWh kraft årlig. Equinor skriver i søknadene at de samlede investeringskostnadene vil være om lag 8,7 milliarder kroner, skriver NVE i en pressemelding.

Mangler kapasitet

Det er i dag ikke kapasitet i nettet i Bergens-regionen til å tilknytte mye nytt forbruk. Som Energiteknikk har omtalt, har Statnett har tidligere anslått at det vil kreves tiltak på land for mellom 3 og 4 milliarder kroner for å gjøre tilkoblingen mulig. 

– NVE mener derfor at konsesjoner til kraftforsyning fra Kollsnes til Troll- og Oseberg-feltene med dagens nett bare kan gis på vilkår om at forbruket til plattformene kan koples ut i anstrengdte nettsituasjonar, som feil eller vedlikehold, sier avdelingsdirektør i NVE, Rune Flatby, i meldingen.

Dette er i tråd med  Statnetts ønske, som Energiteknikk tidligere har omtalt, og nødvendig både for å ivareta forsyninssikkerheten i regionen og for å gjøre det mulig å vedlikeholde og oppgradere kraftnettet. 

120 kilometer

Anleggene som NVE anbefaler å gi konsesjon til, består av to 132 kV sjøkabler fra land på Kollsnes på til sammen henholdsvisi 97 km til Troll B og C-plattformene og 120 km til plattformene Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter, og to ca. 1,2  kilometer lange 132 kV jordkabler fra landfall til ny transformatorstasjon på Kollsnes.

I tillegg anbefaler NVE at det gis konsesjon til felles anlegg for Troll og Oseberg, som består av en ny 300/132 kV transformatorstasjonen med nødvendige elektriske anlegg på Kollsnes, en ca. 470 meter lang 300 kV jordkabel fra ny stasjon til Statnetts eksisterende transformatorstasjon og utvidelse av Statnetts stasjon med ett 300 kV felt for Troll B/C og Oseberg.

Store utslippskutt

CO2-utslippene reduseres ifølge Equinors søknad med 718.000 tonn ved Troll B og C, og 350.000 tonn for Oseberg. Dette utgjør henholdsvis om lag 1,4 og 0,7 prosent av Norges totale utslipp. I tillegg blir det store reduksjoner i NOX-utslippene.

Anleggene på land berører Øygarden kommune i Vestland fylke.

Etter NVEs vurdering vil virkningene av anleggene være små for miljø, samfunn og private interesser på land og i sjø, under forutsetning av at det stilles vilkår om å ta hensyn til fiskeri, skipsfart og marint liv under planlegging av kabellegging og i anleggsarbeidet.

NVE anbefaler også at det stilles krav om at Equinor skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som NVE skal godkjenne før anleggsstart.

NVEs innstilling er nå sendt til Olje- og energidepartementet for videre behandling.