Svartdalen kraftverk (7,5 MW), i Masfjorden kommune i Vestland fylke. Foto: PeltonMan/Wikimedia Commons

Bygget vei for tidlig.

Svartdalen Kraft søkte i desember 2015 om elsertifikater for Svartdalen kraftverk, med bakgrunn i utvidelsen av overgangsordningen som trådte i kraft i 2016. Vannkraftverket ligger i Masfjorden kommune, mellom Bergen og Sognefjorden, og har en installert effekt på 7,5 MW og en årsproduksjon på 25 GWh..

NVE avslo søknaden i mai 2016, med den begrunnelse at kraftverket hadde hatt byggestart før 1. januar 2004. Det er kun småkraftverk med byggestart etter denne datoen som omfattes av overgangsordningen for elsertifikater.

Vedtaket ble påklaget i juni 2016, men NVE sto fast på sitt og sendte saken over til Olje- og energidepartementet, som nå har gitt det endelige avslaget for søknaden.

Kraftverket hadde produksjonsstart 8. februar 2006.

Startet veiarbeid

Klageren mente at selskapet hadde gjort «forberedende handlinger av ikke-varig art knyttet til en trasé for anleggsvei», som OED uttrykker det. Dette skal ha vært «bagatellmessige» forberedende arbeider uten direkte tilknytning til selve produksjonsanlegget.

Selskapets advokater fremholdt at det er de fysiske arbeidene tilknyttet selve produksjonsanlegget som er relevante fastsettelse av byggestart, ikke rent forberedende handlinger.

Klageren viste til at kontrakten for levering av elektromekanisk utrustning av kraftverket gir sterke holdepunkter for at byggestart ikke kan ha skjedd før 1. januar 2004.

Heller ikke brevet fra selskapets advokat fra oktober 2002 om varsel om igangsetting av innledende arbeider skal tillegges vekt, siden formålet skal ha vært å avbryte fristen for byggetillatelse etter vassdragskonsesjonen.

«Urimelig»

En byggestart kan ifølge klageren tidligst regnes fra 15. mars 2004, da Mesta igangsatte arbeidene med anleggstraseen.

Subsidiært mener klageren at selv om de forberedende handlingene skulle være omfattet av «byggestart», var det så stor usikkerhet knyttet til realiseringen av kraftverket at det vil være urimelig, og ikke i tråd med elsertifikatlovens formål, å anse dette som byggestart.

NVE påpekte i sine avslag at det er godt innarbeidet praksis at anleggsveien er en del av det totale anlegget det gis tillatelse til, og at avslaget bygger på en helhetsvurdering.

Formålet med overgangsordningen var å unngå at utbyggingen stoppet opp før elsertifikatordningen var på plass.

«Ikke tvil»

OED legger seg helt på linje med NVE i sin tolkning av regelverket.

«Etter departementets syn kan det ikke være tvil om at de innledende arbeidene knyttet til veitraséen var tilknyttet et anlegg for vannkraftproduksjon. At framdriften senere ble forsinket, og at de innledende arbeidene var av begrenset omfang, kan etter departementets syn ikke være avgjørende i denne vurderingen», heter det i departementets avgjørelse.