lund
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: NVE

NVE gir dispensasjon.

Nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig å senke nettleien midlertidig, kan nå gjøre det uten å bryte krav i gjeldende forskrifter, skriver Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) i en pressemelding.

RME vedtok i dag nemlig en midlertidig dispensasjon fra plikten til å styre saldo for akkumulerte mindreinntekter mot null dersom nettleien endres. Dispensasjonen gjelder ut året.

– Dagens regulering av nettselskapene er god, men den gir for lite rom for nettselskapene til å sette ned nettleien i en situasjon som den vi er i nå. Vi innfører derfor nå en midlertidig dispensasjon ut året. Dette er ikke ment som en generell oppfordring til selskapene om å sette ned nettleien, men gir en mulighet for det, til nettselskaper som finner det hensiktsmessig og forsvarlig, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i meldingen.

En rekke nettselskaper har allerede varslet at de vil sette ned nettleia.

Korona-situasjonen fører til lavere aktivitet i økonomien, og forbruket kan ifølge RME derfor bli vesentlig lavere enn det som var lagt til grunn da årets nettleie ble fastsatt.

I tillegg til en mulig økning i utestående fordringer, kan dette føre til at det akkumuleres betydelig mindreinntekt i selskapene. Denne mindreinntekten kan selskapene hente inn fra kundene gjennom en fremtidig økning i nettleien. Dersom det blir tilfelle, bør selskapene ifølge RME vurdere å strekke innhentingen ut i tid slik at økningen ikke blir uforholdsmessig stor.

–  Vi er ikke bekymret for at nettselskapene ikke skal komme seg igjennom den pågående situasjonen på en god måte, dersom de håndterer den riktig. Vi tror likevel det vil kunne oppstå situasjoner som gjør at likviditeten kan bli vesentlig mer utfordrende enn normalt, avslutter Lund.