Linje
Foto: Norconsult

Gammel ledning på Haugalandet rives, ny føres utenom tettstedene Skjold og Isvik.

  • Øyvind Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Haugaland Kraft Nett AS konsesjon til å bygge en 66 (132) kV kraftledning, som skal erstatte to 66 kV-ledninger i kommunene Vindafjord og Tysvær på Haugalandet.

Kraftledningen, med dobbeltkurs, skal gå fra Ølen transformatorstasjon via Våg transformatorstasjon til Bratthammar, skriver NVE i en melding på sin nettside. De eksisterende 66 kV-ledningene på samme strekning skal fjernes.

Nye ledninger skal hovedsakelig etableres parallelt eller i samme trasé som de gamle ledningene, med unntak av delstrekningen Austreim–Vestrå i Vindafjord. Her skal ledningen bygges i ny trasé utenom tettstedene Skjold og Isvik.

Bakgrunnen for vedtaket er at dagens 66 kV-ledninger på strekningen Ølen–Våg–Bratthammar er gamle og i dårlig teknisk stand. Det er videre behov for økt overføringskapasitet på strekningen på grunn av tilkobling av ny kraftproduksjon i området.