Departementets undersøkelse av vedtakene som er fattet om vindkraftverket, er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak og etter forespørsel fra Tysvær kommune. Vurderingene er gjort ut fra energilovgivningen og forvaltningslovens krav.

Konklusjonen er at det ikke foreligger feil eller mangler som gjør at det vil være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverket.

Departementet opplyser at det inngående har vurdert om saksbehandlingen og kunnskapsgrunnlaget ved de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig.

– Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Tysvær vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru i en melding.

OED har kommet til samme konklusjon i tilsvarende gjennomgang av en rekke andre konsesjonssaker.

Departementet gjør samtidig oppmerksom på at det er fattet ytterligere tre vedtak av NVE vedrørende Tysvær vindkraftverk. Vedtakene er påklaget og ligger nå til forberedende klagebehandling i NVE.