mast
Illustrasjonsfoto.
Foto: Øyvind Lie

For første gang vil Statnett benytte en SF6-fri løsning på et gassisolert anlegg (GIS) på høyeste spenningsnivå.

  • Øyvind Lie

I fjor prekvalifiserte Statnett teknologi som kan erstatte SF6 i nye anlegg og signerte samtidig den første avtalen for å benytte teknologien i de passive delene av anlegget på et nytt 420 kV GIS-anlegg. Nå tar Statnett den nye teknologien i bruk.

– Hamang transformatorstasjon er den første stasjonen i Statnett der et nytt delvis SF6-fritt anlegg installeres. Det er også første gang at en SF6-fri løsning benyttes på spenningsnivået 420 kV i Skandinavia, sier prosjektleder Thomas Weisser Fennefoss i Statnett i en pressemelding.

Ved å benytte en alternativ gass for passive deler i anlegget på Hamang, vil Statnett  redusere sine utslipp i løpet av utstyrets levetid med ca. 5 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Passive delen

I første omgang er det de passive delene av anlegget som kan leveres som en alternativ løsning, uten SF6, skriver Statnett.

Selskapet har i dag rundt 50 gassisolerte anlegg og komponenter med SF6, og flere nye anlegg er under bygging. Selv om det føres nøye kontroll over bruk av SF6, forekommer det naturlige lekkasjer fra anleggene. SF6-gassen er ifølge Statnett 23.500 ganger sterkere enn CO2, og er den største enkeltkilden av klimautslipp fra Statnetts virksomhet.

– Med den nye teknologien reduserer vi Statnetts klimaavtrykk betydelig. Ved å bruke Hamang transformatorstasjon som et pilotprosjekt for en delvis SF6-fri løsning, håper vi å sette en ny standard for kommende byggeprosjekter. I samarbeid med flere fagmiljøer i Statnett har vi konkludert med at denne nye teknologien ivaretar våre interesser både i prosjekt- og driftsfasen, sier Fennefoss.

Komplette anlegg

Ved nye stasjonsanlegg i Statnett velges det som hovedregel luftisolerte anlegg framfor GIS-anlegg. Nye GIS-anlegg kan likevel bli den foretrukne løsningen der plassen er begrenset, eller klimatiske forhold tilsier det, skriver Statnett.

Produsenter av GIS-anlegg har i flere år jobbet med alternative løsninger til SF6-gass, og det finnes allerede miljøvennlige alternativer på lavere spenningsnivå, slik Energiteknikk har omtalt.

Statnett har lenge ønsket en tilsvarende løsning i sine anlegg på høyere spenningsnivå. For dette nivået er alternative gasser teknologikvalifisert for passive deler, som samleskinner.

– Etter hvert som den miljøvennlige teknologien utvikler seg, vil vi kunne vurdere denne teknologien også for komplette anlegg for 420kV, sier Guilhem Blanchet, ansvarlig for GIS-anlegget på Hamang.

Ingen begrensninger

Den nye teknologien skal ifølge Statnett ikke medføre tekniske begrensninger når det gjelder termisk ytelse, omgivelsestemperatur og isolasjonsevne. Gassen som skal erstatte SF6, er en gassblanding som består av CO2, O2 og Novec 4710. Miljøavtrykket av denne gassblandingen er ifølge Statnett svært beskjedent.

– Statnetts erfaringer fra ett eller flere pilotprosjekter vil være avgjørende for videre bruk av den nye teknologien og utvidelse av denne til å gjelde komplette 420kV-anlegg, sier Blanchet.