vindturbin
Illustrasjonsfoto: Hans Jacob Solgaard/Mostphotos

Går glipp av erstatning på 34,5 millioner kroner, og må betale statens sakskostnader.

  • Øyvind Zambrano Lie

Staten stoppet i 2019 vindkraftprosjektet Sandhaugen på Kvaløya i Troms, etter en klage fra reindriftseiere i området.

Det førte til at Sandhaugen Vindkraftverk AS krevde 150 millioner kroner i erstatning for tapte inntekter.

I fjor vinter fikk selskapet delvis medhold i Oslo tingrett. Ifølge dommen var departementets myndighetsutøvelse rettsstridig, men erstatningssummen ble satt til «kun» 34,5 millioner kroner.

Begge parter anket, og dommen i Borgarting lagmannsrett som nå er avsagt gir full seier til staten, melder Rett24.

Sakens kjerne er at klagen fra reindriftseierne, som første til at prosjektet strandet, var innlevert etter klagefristen. Staten behandlet likevel klagen, etter unntakshjemmelen om at for sent leverte klager kan behandles når «særlige grunner» tilsier det.

Tingretten mente det ikke var noen særlig grunn til å behandle klagen, men det mener lagmannsretten.

«Siden det i saken forelå prinsipielle spørsmål om rettsanvendelsen, som forarbeidene uttrykkelig peker på at kan utgjøre en «særlig grunn», mener lagmannsretten at departementet hadde materiell kompetanse til å ta saken til behandling», heter det i dommen, gjengitt i Rett24.

Kraftselskapet må betale statens sakskostnader på drøyt 800.000 kroner, for behandlingen både i tingretten og i lagmannsretten.