hywind tampen
Hywind Tampen, med Gullfaks-feltet i bakgrunnen. Foto: Equinor

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

Hywind Tampen er en flytende vindpark som Equinor nå bygger ut for å forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. Vindparken omfatter elleve flytende vindturbiner med en samlet effekt på 88 MW.

I brevet til Miljødirektoratet datert 22. juni som Energiteknikk har fått tilgang til, blir klagen begrunnet med at direktoratet som forvaltningsorgan ikke har påsett at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Fiskebåt mener vedtaket mangler særlige vilkår som hensyntar bestandene og fiskeriene i forbindelse med utbyggingen.

 Ingen har uttalt seg

«Fiskebåt har ikke registrert at det har pågått en prosess i Miljødirektoratet om å saksbehandle søknad om tillatelse for utbygging og drift av Hywind Tampen. Dette er årsaken til at vi ikke har kommet med merknader til saken tidligere», skriver organisasjonen, som betegner det som bekymringsfullt at heller ingen andre har kommet med merknader til saken, verken Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, andre fiskeriorganisasjoner eller miljøorganisasjoner.

I brevet blir det vist til at Fiskeridirektoratet har forvaltningsansvar for fiskebestandene i norske havområder, og at de skal søke råd hos Havforskningsinstituttet (HI) i forvaltningssaker som berører fiskebestandene. I 2020 kom HI med en rekke råd for å ivareta fiskebestandene i forbindelse med utbygging av havvind i norske farvann.

Fiskebåt skriver at noen av disse tiltakene er ivaretatt ved utbyggingen av Hywind Tampen vindpark, men andre ikke er blitt fulgt opp.

Ber om flere vilkår

Organisasjonen ber Miljødirektoratet ta inn flere vilkår i tillatelsen, blant annet at det stilles krav til overvåkning av fisk i området, at installasjonene fjernes etter endt drift og at det brukes materialer i fortøyningen som reduserer støy ved bevegelse av de flytende vindturbinene, f.eks ved å unngå rykking og napping i ankerkjettingene.

«Fiskebåt er kjent med at utbyggingen allerede er i gang, og at dette vilkåret kan bli vanskelig å stille så sent i prosessen. Allikevel ønsker vi å trekke frem dette vilkåret, ettersom dette er i tråd med anbefalingene fra HI for å ivareta bestandene og fiskeriene på best mulig måte.», heter det i brevet.

Viktig å bygge kunnskap

Organisasjonen viser til at Hywind Tampen er den første havvindparken som etableres i norske farvann:

«Fiskebåt mener derfor at det blir svært viktig at man i forbindelse med denne utbyggingen henter inn relevant informasjon og bygger kunnskap om eventuelle konsekvenser utbygging av havvind kan ha for miljøet, bestandene, økosystemene og fiskeriene. Resultatene fra slike undersøkelser kan benyttes for å si noe om konsekvensene i større skala, og spesielt nå når Regjeringen skal satse storstilt på utbygging av havvind i våre norske farvann med 30 GW innen 2040.»