Foldafjorden. Foto: Tensio

Tensio TN har fått konsesjon til å bytte ut den gamle 66 kV sjøkabelen over Foldafjorden med en ny 132 kV sjøkabel.

Dagens sjøkabel over Foldafjorden er gammel og i dårlig tilstand, og trenger derfor å fornyes. Tensio TN har fått tillatelse til å bygge en ny 132 kV ledningsforbindelse mellom Tømmervika på Abelvær til Jøa, i det som er blitt omtalt som traséalternativ 1.

Plassering

Den nye forbindelsen innebærer at tolv mastepunkter av dagens 66 kV ledning blir revet fram til nåværende landtak vest for Rakvika. Tensio vil bygge en ny ca. 410 meter lang luftledning fra tilknytningspunkt på dagens 66 kV ledning til Tømmervika. Videre legges en ca. 6,9 km lang sjøkabel fra Tømmervika til Jøa. På Jøa vil Tensio TN bruke samme ilandføringspunkt som på dagens kabel.

Dagens sjøkabel over Folda vil fjernes. Ledningen skal inntil videre driftes på 66 kV spenning, som en del av nettet mellom Namsos og Strand transformatorstasjoner.

Positivt at mastepunkter fjernes

NVE mener at tiltaket vil gi små virkninger for området sammenlignet med i dag, da dette er en fornyelse av eksisterende ledning i området. NVE vurderer det som positivt for naturmangfoldet og allmennheten at tolv mastepunkter på dagens ledning kan fjernes.

NVE stiller krav til Tensio TN om å utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan, som blant annet skal beskrive hvordan anleggsarbeidene skal gjøres, og hvordan Tensio TN vil ivareta fiskeriinteressene i området under anleggsarbeidene og drift. NVE gir samtidig Tensio TN AS ekspropriasjonstillatelse for å kreve nødvendig grunn og rett for å bygge og drifte kraftoverføringen.

Den nye sjøkabeen skal legges over Foldafjorden mellom Tømmervika på Abelvær til Jøa. Ill: NVE/AA