Foto: NVE

Prisen i Sørvest-Norge økte med 8 øre fra uka før, og var i gjennomsnitt 230 øre/kWh.

Ukeprisen i Vest-Norge (prisområde 5) og Sørøst-Norge (prisområde 1) var i snitt 67 øre lavere enn i Sørvest-Norge, og endte på 162 øre/kWh.

Flere land som Norge har utvekslingskapasitet til, hadde enda høyere kraftpriser forrige uke. I blant annet Danmark, Tyskland og Nederland var ukeprisen nær 300 øre/kWh.

Høyere gasspris

Høyere gasspris er en viktig årsak til økningen i kraftprisen. Forrige fredag var gassprisen på det høyeste siden starten av mars.  De høye kraftprisene nord på kontinentet bidro til at nettoeksporten fra det sørlige Norge var den høyeste siden uke 9.

I Midt- og Nord-Norge falt kraftprisen med om lag 5 øre fra uka før, og var i gjennomsnitt 2,5 øre/kWh. God ressurssituasjon, lavere forbruk og redusert  eksportkapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid er viktige årsaker til nedgangen i pris.

Vedvarende uro i energimarkedene bidrar til store variasjonar og høy uvisshet rundt både kraftprisene og brenselsprisene for tida. Russlands invasjon av Ukraina og uvisshet rundt konsekvenser av dette kan gi store utslag på prisene i energimarkedene framover.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for uke 26 2022 (PDF).

Vannmagasinstatistikk

Ved utgangen av uke 26 var fyllingsgraden i norske magasin 59,2 prosent. Til sammenlikning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt 67,9 prosent for årene 2002–2021. Gjennom uka økte magasinfyllingen med 5,7 prosentpoeng. Høyeste magasinfylling hadde Midt-Norge (prisområde 3) med 82,3 prosent, mens Sørvest-Norge (prisområde 2) hadde laveste fylling med 45,5 prosent. Les mer om vannmagasinstatistikk her.