RME vil gjøre det enklere for plusskunder å selge overskuddsproduksjon av energi til naboer. Foto: bilanol/AdobeStock

RME sender modell for deling av strømproduksjon på høring. Svarfrist 30. september.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslo august 2021 å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert fornybar kraft. Nå har de sendt et forslag til en ny ordning på høring på vegne av Olje- og energidepartementet.

RME foreslår en grense der produksjon fra anlegg med installert effekt opptil 500 kW kan deles innenfor samme eiendom.

Mer omfattende enn dagens

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund uttaler i en pressemelding at de ønsker å utvide dagens plusskundeordning slik at den også omfatter beboere i flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg.

– Den nye ordningen vil være betydelig mer omfattende enn dagens plusskundeordning og innebærer at langt flere enn i dag kan spare nettleie og avgifter ved å dele egenprodusert fornybar kraft, sier han.

Redusere forbruket

Forslaget til modell for deling av overskuddsproduksjon fra fornybar energiproduksjon går ut på at man kan dele produksjonen sin med øvrige nettkunder på samme eiendom. Kunder som går sammen om å investere i fornybar energiproduksjon innenfor en felles eiendom vil dermed kunne utnytte produksjonen til å redusere sitt eget forbruk fra nettet over en time. Dette vil typisk gjelde kunder i flesmannsboliger eller i boligblokker, og eventuelt nettkunder i næringsbygg.

– De samlede kostnadene i strømnettet vil være om lag de samme som før. Det betyr at besparelsene i nettleie for dem som blir omfattet av ordningen, må betales av hele samfunnet gjennom økt nettleie. Omfordelingen av kostnader mellom folk tilsier at ordningen bør avgrenses. Vi foreslår at grensen for installert effekt for anlegg som skal dele produksjon er på 500 kW per eiendom. Vi har da forsøkt å balansere ønsket om en utvidet ordning med hensynet til å unngå økninger i nettleien for folk, sier Lund.

Høringsfristen er 30. september 2022