strømstøtte
Stian Sigurdsen fra Virke, Peggy Hessen Følsvik fra LO, næringsminister Jan Christian Vestre og Ole Erik Almlid fra NHO deltok på fredagens pressekonferanse. Foto: NFD

Regjeringen la fredag fram en pakke til 3 milliarder kroner med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet.

– Arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang, der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg, sa næringsminister Jan Christian Vestre da han presenterte ordningen på en pressekonferanse.

Ordningene antas å ville kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.

Pakken har en samlet kostnad på 3 milliarder kroner.

Enøk-tiltak

Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner.

Får ikke ta utbytte

Petroleumsutvinning og kraftintensiv virksomhet (bedrifter med strømforbruk som overstiger 100 GWh/år) vil ikke kunne få tilskudd under ordningen.

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

Det tas sikte på at energitilskuddsordningen vil åpne for søknader allerede i november, og det vil være mulig å søke om tilskudd for månedene oktober, november og desember i år.

Lånegarantier

Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023.

Fastprisavtaler

Regjeringen har varslet endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Forslagene legges frem for Stortinget med sikte på ikrafttredelse fra nyttår.

– Vi oppfordrer kraftselskapene til å starte konkurransen om fastpriskundene allerede nå. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere strømkostnadene og usikkerheten for næringslivet, sa Vestre.

NHO virket minst fornøyd

På pressekonferansen ga NHO inntrykk av å være mindre fornøyd med kompromisset enn LO. NHO hadde ønsket seg en mer omfattende ordning, som også omfattet større bedrifter, og som hadde tilbakevirkende kraft.

Vestre kalte ordningen meget sjenerøs, men understreket imidlertid gjentatte ganger at det var viktig å holde igjen på pengebruken for å hindre at renten øker.

For NHO er det viktig å se hvordan fastprisavtalene fra 1. januar fungerer. Om det viser seg at endringen i regelverket for fastprisavtaler ikke gir gode nok langsiktige avtaler, kan det bli behov for mer støtte, understreket NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Forslaget skal nå behandles i Stortinget.