linjer
Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

OEDs forslag om å heve kravet for funksjonelt skille fra 10.000 til 100.000 kunder, er sendt på høring.

  • Øyvind Zambrano Lie

Energilovens krav om funksjonelt skille gjelder i dag for nettforetak med flere enn 10.000 nettkunder. Departementet foreslår at grensen heves til nettforetak med 100.000 eller flere nettkunder, slik energiministeren varslet i sommer.

Ved den gjeldende grensen på 10.000 nettkunder har 60 av 93 nettselskaper fritak fra kravet om funksjonelt skille. En heving av grensen til 100.000 nettkunder vil medføre at 87 av 93 nettselskaper ikke omfattes av kravet, skriver departementet i sitt høringsnotat.

Skal hindre samrøre

Elvia, BKK Nett, Lede, Agder Energi Nett, Tensio og Lnett vil fortsatt omfattes av kravet om funksjonelt skille.

Funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen i et nettforetak ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor konsernet. Kravet skal sikre at ledelsen slipper målkonflikter i konsernet slik at nettvirksomheten rendyrkes og drives så effektivt som mulig.

Det funksjonelle skillet avskjærer også morselskapets adgang til å instruere nettselskap i daglig drift eller ved beslutninger som gjelder utbygging eller oppgradering av nettet.

Selskapene må skilles

Samtlige nettselskaper, uavhengig av størrelse, vil fremdeles være underlagt kravet om selskapsmessig skille. Departementet anser at dette reduserer risikoen for at et unntak fra kravet om funksjonelt skille virker negativt inn på selskapenes nøytralitet. Også øvrige krav til nøytral opptreden vil gjelde for nettselskaper med færre enn 100.000 nettkunder.

Høringsfristen er 14. desember.