Nærmere om forslaget

Satsen i grunnrenteskatten økes slik at den effektive grunnrenteskattesatsen blir 45 prosent.

Selskapsskatten beregnes før grunnrenteskatt på vannkraft, og grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatten. En effektiv grunnrenteskattesats på 45 prosent innebærer dermed at den formelle grunnrenteskattesatsen settes til 57,7 prosent.

Samlet marginalskatt (grunnrenteskatt og selskapsskatt) blir da 67 prosent for vannkraft, det vil si 11 prosentpoeng lavere enn den samlede marginalskatten for petroleumsvirksomhet. Forslaget om et høyprisbidrag kommer i tillegg.

Forventede inntekter

Med gjeldende skatteregler anslås inntektene fra grunnrenteskatten til om lag 53 milliarder kroner i 2022, som er rundt 45 milliarder kroner mer enn gjennomsnittet for 2010-2021 (målt i 2023-kroner), skriver regjeringen.

Økt sats i grunnrenteskatten anslås å øke inntektene med 11,2 milliarder kroner påløpt i 2022, som i sin helhet bokføres i 2023.

Forslaget om å inkludere opprinnelsesgarantier i grunnrenteskattegrunnlaget anslås å øke inntektene med om lag 1 milliard kroner påløpt i 2023, bokført i 2024.

Virkninger for kommunesektoren

Grunnrenteskatten på vannkraft trekkes fra i grunnlaget for eiendomsskatten. Økt grunnrenteskatt vil derfor isolert sett føre til redusert eiendomsskatt til kommunene.

Fradraget for grunnrenteskatt ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget fastsettes som et gjennomsnitt over 5 år, slik at det vil ta noe tid før hele effekten av økt grunnrenteskatt reflekteres i eiendomsskattegrunnlaget.

Endringen vil ikke få betydning for eiendomsskatten for kraftverk der eiendomsskatten fastsettes etter minimums- eller maksimumsreglene (som danner et gulv og et tak for eiendomsskattegrunnlaget), skriver regjeringen.