Rein
Foto: Marion Palmer

Ett år etter at Høyesterett slo fast at vindkraftutbyggingen i reindriftsområdene på Fosen var ulovlig, ber Naturvernforbundet om at lignende utbygginger stanses.

  • Øyvind Zambrano Lie

«I dag er det ett år siden Høyesterett slo fast at bygging av vindkraft i reindriftsområdene på Fosen var ulovlig. Likevel forsetter lignende utbygginger for fullt. Det er omfattende planer om inngrep som vil ramme natur og reindrift hardt», skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Vi ber staten om å gripe inn og avslutte alle saker som rammer reindrift og natur i samiske områder. Respekt for urfolks arealer er godt naturvern, i både Norge og Brasil, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, i meldingen.

Han mener Fosen-dommen representerer en historisk sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter i Norge som vil få store konsekvenser framover.

– Vi er skuffet over treg oppfølging av dommen fra statens side. Fosen-dommen legger viktige føringer også for andre saker som rammer samisk reindrift, noe norske myndigheter er nødt til å respektere, sier Gulowsen.

Blant de største sakene nevner Naturvernforbundet disse:

  • Vindkraftverk på Øyfjellet i Nordland, Øyfjellet Wind AS. NVE har gitt Øyfjellet Wind AS konsesjon til bygging av et vindkraftverk på 400 MW. Utbyggingen pågår, og anlegget er plassert i flyttveien til reinen i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. «Det vil hindre reindriften i flyttingen av dyrene mellom vinter- og sommerbeite. Saken har mange likheter med Fosen-saken», skriver Naturvernforbundet.
  • Kobbergruve med gruvedumping i Repparfjord, Nussir ASA. Konsesjon gitt, utbygging planlagt.
  • Skaidi-Lebesby. Statnett har søkt om bygging av en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark, samt å få tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Lebesby. Kraftlinjen er planlagt i reindriftsområder, hvor den ifølge Naturvernforbundet vil bli et stort naturinngrep og fungere som en barriere for reinen.
  • Davvi vindkraftverk. I fjellandet bak Rásttigáisá i retning Kunes i Finnmark planlegger Grenselandet AS å bygge opptil 267 store vindturbiner. Det vil skjære seg gjennom og ifølge Naturvernforbundet stykke opp et av Norges aller siste store inngrepsfrie naturområder. Davvi vindkraftverk er plassert i flyttleien som reinbeitedistriktet Làgesduottar bruker for å lede dyrene sine til sommerbeite. Søknaden er til behandling i NVE.

– Det er på høy tid at myndigheter og næringsliv tar høysterettsdommen i Fosen-saken inn over seg. Utbygging som hindrer et urfolk i å drive sin tradisjonelle reindrift er i strid med lovverket, sier Gulowsen.