krafla kraft
Equinor og Aker BP skisserte først tre ulike uttakspunkter for kraften til NOA og Krafla, men gikk for Samnanger, i tråd med Statnetts ønske. Illustrasjon: Equinor/Aker BP

Men om NOA og Krafla i det hele tatt bør få kraft fra land, overlater NVE til OED å mene noe om.

  • Øyvind Zambrano Lie

NVE har sendt en innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) om tilknytning av petroleumsfeltene NOA og Krafla med kraft fra land.

Dersom petroleumsanleggene skal forsynes med strøm fra land, er det etter NVEs vurdering den beste løsningen at det bygges en ny kraftledning fra Samnanger transformatorstasjon til NOA og Krafla petroleumsfelt, slik Statnett også ønsker. Samnanger er nemlig et sterkt punkt i nettet.

Det er Aker BP, LOTOS og Equinor som står bak utbyggingsplanene.

Tar ikke stilling

Flere av høringsinnspillene til søknaden er kritiske til elektrifisering av petroleumsfelt, spesielt henvisning til kraftpriser og forsyning i regionen.

Men NVE understreker at de ikke har tatt stilling til om feltene skal bygges ut, eller om de skal forsynes med kraft fra land.

«Oppdraget til NVE har vært å vurdere virkningene av anleggene for miljø og samfunn, og anbefale den løsningen som gir minst negative virkninger», påpeker direktoratet.

– NVE har lagt fram en anbefaling til hvilken løsning som bør velges, dersom Olje- og energidepartementet sier ja til å elektrifisere disse feltene. Alt planlagt forbruk har rett på nettilknyting etter tilknytningsplikten i energilov. NVE har anbefalt den løsningen som har minst negative virkninger for kraftsystemet og for arealbruk og miljø, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en melding.

Vedtatt politikk fra Stortinget

NVE skriver i sin innstilling at de ikke har «tallfestet eller vurdert verdien den samfunnsøkonomiske nytten av det nye kraftforbruket offshore, men legger til grunn at det er et politisk ønske om å oppnå en reduksjon eller unngå økte utslipp av CO2 og NOX fra Norges olje- og gassutvinning».

«Det er vedtatt politikk fra Stortinget om at det skal arbeides for å realisere elektrifiseringstiltakene som er lagt fram i Klimaplan 2021–2030, og at det kreves erstatningen av fossil energibruk med kraft fra strømnettet til industri og til olje- og gassproduksjon for å nå klimamålene», skriver direktoratet.

Utbyggerne betaler

NVE anbefaler blant annet at det gis tillatelse til å bygge et nytt kompenseringsanlegg på Årskog og en 250 kilometer lang sjøkabel fra landfallet i Ospeviki gjennom sjøområde i Samnanger, Fitjar, Bjørnafjorden, Tysnes og Austevoll kommuner og ut til feltene NOA og Krafla. NVE anbefaler også at det blir gitt konsesjon til en ny transformatorstasjon i Børdalen, nytt kompenseringsanlegg på Årskog og en utvidelse av Samnanger transmisjonsnettstasjon.

Anleggene NVE anbefaler konsesjon til, vil betales av utbyggerne, og vil ikke belastes nettkunder via nettleien.

Innstillingen fra NVE blir sendt til OED, som fatter endelig beslutning i saken.