Foto: Statnett

Det skal være et «godt faglig grunnlag» for å innføre en økonomisk modell for en utjevning av nettleia mellom regionene i Norge, hevder anayltikere.

Det er Vista analyse som har skrevet rapporten på oppdrag av arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene. En slik modell vil gi omfordeling, stabilitet og enkelhet, mener analytikerne.

De anbefaler at en utjevning skjer gjennom et tilskudd over statsbudsjettet som en overslagsbevilgning. De mener at en målrettet ordning med en terskel vil ha mye til felles med den tidligere utjevningsordningen, men på sikt bør mer omfattende ordninger uten terskel utredes.

Energiteknikk spurte statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i OED om hvordan de kommenterer rapportens konklusjon. Hun svarer på e-post:

«I  Hurdalsplattformen fremgår det at vi vil innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet. Det er nyttig at Samfunnsbedriftene har fått utarbeidet en rapport om dette. Vi tar innspillet med oss i det videre arbeidet».

Mye taler for

I sin analyse peker de på at mye taler for å innføre en slik modell for utjevning:

Hensynet til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av regionalnettet, fordelingsvirkningene ved særlig høy nettleie for noen nettbrukere med lav inntekt, faren for at det bygges for lite nett dersom nettselskapene har insentiver til  begrense kostnader ut over det som ligger i inntekstreguleringen og Effektivitetstapet ved at nettbrukerne står ovefor forskjellige kostnader når de bruker krafnettet.

Ikke distribusjonsnettet

Noe som ifølge analytikerne kanskje ikke er så klart, er om hensynet til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av distribusjonsnettet er like klart for en utjevningsmodell, men det synes klart at det ikke taler imot, hevder de.

Vista tar utgangspunkt i at utjevningen gjelder kostnadene ved nettutbygging og -drift. I den grad nettleien stiller nettbrukerne overfor samfunnsøkonomiske kostnader ved bruk av nettet, bør ikke dette påvirkes av utjevningsordningen.

Uproblematisk

«Med utjevningsordningen vi anbefaler bør det være uproblematisk å stille nettbrukerne overfor samfunnsøkonomiske kostnader innenfor den delen av nettkostnadene som fortsatt må dekkes gjennom nettleie. Grad av finansiering gjennom anleggsbidrag bør heller ikke påvirkes.

Vi mener det viktigste man kan gjøre for å oppnå stabilitet rundt en utjevningsordning, er å skape forståelse for at det er godt faglig grunnlag for utjevning av nettleien», skriver forfatterne av rapporten.

Rapporten kan lastes ned her.