Kraftledninger på Karmøy. Foto: Atle Abelsen

RME foreslår midlrtidig forskrift for at Statnetts ekstraordinært høye inntekter kan holde nettleien lav.

Statnett har hatt svært høye flaskehalsinntekter det siste året, og inntektene vil trolig også være høye i tiden framover. Regjeringen har bedt Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslå en ordning for å bruke disse inntektene til å holde nettleien så lav som mulig.

Ny, midlertidig forskrift

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE uttaler i en meldig på NVEs nettsider at RME foreslår en ny, midlertidig forskrift som overfører disse inntektene fra Statnett til nettselskapene i områder som har høye strømpriser.

– Formålet med forslaget er å unngå at nettselskapene må øke nettleien betydelig på grunn av de høye kraftprisene. Dette gjøres ved å overføre store deler av Statnetts flaskehalsinntekter til de regionale og lokale distribusjonsnettene i områder som har høye kraftpriser, sier han.

Til sammen skal dispensasjonene og den midlertidige forskriften bidra til at nettselskapene ikke må sette opp nettleien i 2022 på grunn av de høye kraftprisene.

– Det er opp til Olje- og energidepartementet å fastsette den nye forskriften, sier Lund.

Energiledd til null

Statnett fikk 31. august 2022 midlertidig dispensasjon til å sette energileddet til null for månedene september og oktober. 22. september søkte Statnett om forlenget dispensasjon.

Formålet med energileddet er å gi prissignaler til produksjon og forbruk som gjenspeiler de samfunnsøkonomiske tapene og gevinstene ved at det mates inn og tas ut kraft i ulike deler av nettet. Energileddet skal på denne måten bidra til en effektiv utvikling og utnyttelse av nettet.

Alle produsenter, industri og nettselskaper som er tilknyttet transmisjonsnettet omfattes av bestemmelsene om energileddet. Det samme gjelder produksjon og forbruk som er tilknyttet regionale og lokale distribusjonsnett.

I Sør-Norge er det i hovedsak uttak som betaler inn til Statnett gjennom energileddet, mens produsenter i hovedsak får betalt for å mate inn kraft i nettet. I Midt- og Nord-Norge er det i hovedsak motsatt.

Tak på kraftprisen

– Ved å opprettholde energileddet, men samtidig sette et tak på kraftprisen som legges til grunn, får kunden fortsatt signal om hvordan bruken påvirker nettet. Samtidig unngår vi at energileddet gir urimelige utslag i nettleien som kommer i tillegg til allerede høy kraftpris, sier Lund.

RME har varslet Statnett og andre nettselskaper om at energileddet ikke kan settes til null, men at det gis dispensasjon fra forskrift om kontroll av nettvirksomhet til å sette et tak på kraftprisen som ligger til grunn for beregning av energileddet. Taket skal ikke settes lavere enn 35 øre/kWh. For øvrig skal marginaltapssatser og energiledd beregnes og anvendes på ordinær måte.

Les mer:

Vedtaksbrevet til Statnett og øvrige nettselskaper.

RMEs rapport til Olje- og energidepartementet 

Brev til OED om forslag til midlertidig forskrift