nett
Illustrasjonsfoto: Henrik Glette/Statnett

Veksten i kraftforbruket kan bli mye større enn tidligere forventet, ifølge Statnetts nye prognoser.

  • Øyvind Zambrano Lie

I dag la Statnett fram sin langsiktige markedsanalyse for kraftforbruket i 2050. Der jekkes utfallsrommet for forbruket i 2050 opp med hele 80 TWh sammenlignet med den tilsvarende rapporten Statnett laget for to år siden. Da var utfallsrommet for forbruket 160-220 TWh, i årets rapport spriker utfallsrommet fra 190 TWh og helt opp til 300 TWh.

Det årlige forbruket i Norge regnes nå å være om lag 140 TWh.

Mer enn dobling

I årets rapport har Statnett utviklet fire scenarioer for 2050.

I scenarioene Høy og Svært høy er utviklingen av konkurransedyktig flytende havvind en sentral driver for en mye høyere forbruksvekst fra ny grønn industri. I Høy-scenarioet antar Statnett en vekst i forbruket opp til 260 TWh i 2050, mens i Ekstra høy forventes en forbruksutvikling opp til 300 TWh.

Basis-scenarioet er det Statnett anser som sin beste antagelse gitt det de vet i dag. Der øker kraftforbruket med 80 TWh til 220 TWh fram til 2050. Scenarioet dekker overgangen til nullutslipp i Norge og en betydelig industrivekst, men er avhengig av at det kommer inn minst 50 TWh ny produksjon. En stor del av dette må realistisk sett være havvind.

Legger det høye scenarioet til grunn

I det lave scenarioet øker kraftforbruket med 50 TWh til 190 TWh fram til 2050. Det bygges ut lite ny kraftproduksjon, og dette begrenser forbruksveksten. Scenarioet forutsetter også mer ENØK, som gir større nedgang i alminnelig forbruk, og det er nødvendig med sterkere politisk styring av forbruksveksten ellers.

Statnetts strategi legger til grunn det høye scenariet for forbruksutvikling i sin nettplanlegging. Selskapet begrunner dette med at det er rasjonelt å planlegge nettet for større volumer enn i basisscenarioet fordi strømnettet ikke bør være en barriere mot ønsket samfunnsutvikling. Det er også lettere å nedskalere nettplanleggingen hvis forbruksveksten skulle vise seg å bli mindre, understreker selskapet.

Tar på alvor

– Regjeringen tar Statnetts prognoser på alvor, sier energiminister Terje Aasland i en melding.

– Vi har allerede gjort vesentlige tiltak for å møte det som blir behovene i framtidens kraftsystem. I tillegg har lagt til rette for en historisk satsing på havvind, og tilrettelegger for bedre og raskere utbygging av landbasert vindkraft, sier Aasland.

Han forventer at Statnett gjennom sine investeringsplaner tar høyde for å tette etterslepet i behovet for utbygginger av nytt nett.

– Jeg ser fram til å motta Energikommisjonens rapport om kort tid. Arbeidet vil legge et viktig grunnlag i det videre arbeidet med å styrke norsk kraftforsyning i årene framover, sier energiministeren.