EU KOMMISJONEN
EU-kommisjonens hovedkvarter i Brussel. Foto: Kevin White/Wikimedia Commons

Utstrakt bruk av garanterte priser og pristak kan forvrenge kraftprodusentens allokering av energi, og føre til knapphet, skriver OED i et innspill til EU-kommisjonen.

  • Øyvind Zambrano Lie

I en høring i regi av EU-kommisjonen om fremtidig kraftmarkedsdesign advarer det norske Olje- og energidepartementet (OED) om å gjøre store endringer uten grundige analyser av konsekvensene.

Norge er opptatt av at vannkraft med magasiner må tas hensyn til for å unngå negative effekter på forsyningssikkerheten.

«Vi støtter kommisjonens mål om å identifisere tiltak som vil sikre tilstrekkelige investeringssignaler for ny kraftproduksjon. Det er det imidlertid viktig å erkjenne at ett mål ikke passer for alle energiteknologier», skriver OED.

Norge mener derfor EU- og EØS-land bør stå fritt til å velge passende tiltak.

Advarer mot for mye garantert pris

Etter OEDs syn kan differansekontrakter (CfD) være et nødvendig og tilrådelig verktøy for å stimulere fremgang og investeringer i visse energiteknologier og kraftproduksjon. Differansekontrakter er langsiktige avtaler med staten som gir produsenten en garantert kraftpris som ligger over forventet markedspris.

«Imidlertid kan bred og generell bruk av CfD-er ha negative effekter på driften av kraftsystemet. Kraftproduksjon som er fleksibel av natur, som vannkraft fra reservoarer, trenger prissignaler for å fungere godt. Fordeling av lagret energi er avhengig av prissignaler.

Utstrakt bruk av garanterte priser og pristak kan forvrenge kraftprodusentens allokering av energi over tid, og dermed føre til knapphet på tilbud i perioder med stor etterspørsel. Dette kan utgjøre en utfordring for forsyningssikkerheten.

Mulig anbefaling av utbredt bruk av CfDs trenger grundig og omfattende analyse for å unngå negative effekter på forsyningssikkerheten», skriver OED.

Krever grundige konsekvensutredninger

Departementet understreker at EUs juridiske rammeverk for det interne elektrisitetsmarkedet har vært utviklet siden midten av 1990-tallet.

«Forslag til endringer i dagens elmarkedslovgivning krever grundige konsekvensutredninger».

I brevet understrekes det at den fremtidige markedsdesignen må ta hensyn til de forskjellige forhold i europeiske land, for eksempel i energisystem, energimiks og sluttbrukermarked.

«Norge hilser diskusjonen om utformingen av strømmarkedet velkommen, men gjentar behovet for en konsekvensutredning før det foreslås endringer i gjeldende regelverk», skriver OED.

Vil øke likviditeten

Norge legger i brevet også vekt på at det er viktig å øke likviditeten i de organiserte langtids- og kortidsmarkedene, og at vi må fortsette å vurdere løsninger på hovedproblemstillingene i energimarkedet, nemlig den utfordrende forsyningssituasjonen for gass og kraft.

«Løsninger til disse problemene kan også finnes utenfor omfanget som dekkes av elektrisiteten markedsdesign», skriver OED.

Departementet understreker at Norge er positiv til at elmarkedsdesignet evalueres, og deler kommisjonens dype bekymring for konsekvensene av energiprisene for husholdninger og industri i Europa.