borten moe
Forskings- og høyre utdanningsminister Ola Borten Moe. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Oppfylte ikke NorthConnects ønske om nye analyser av om kabelen kunne skaffe billig vindkraft fra Skottland og redusere kraftprisene i Norge.

  • Øyvind Zambrano Lie

OED har fattet vedtak om at konsesjonssøknaden fra NorthConnect om ny utenlandsforbindelse fra Norge til Storbritannia avslås. Etter en samlet vurdering har Olje- og energidepartementet (OED) kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til NorthConnect-prosjektet slik det foreligger i dag, skriver OED i en pressemelding.

Det er ifølge departementet heller ikke grunnlag for at søknaden skal fortsette å ligge i bero.

— Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta, og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i meldingen.

Ba om nye analyser

Som Energiteknikk har omtalt, advarte NorthConnect nylig mot en hastebehandling av saken, og ba om at det ble gjort nye utredninger. Prosjektet mente nemlig at forutsetningene var endret, og at det nå ligger an til at Norge kan importere store mengder billig vindkraft fra Skottland gjennom kabelen, noe som vil bidra til å redusere kraftprisene i Norge.

NVE har tidligere vurdert NorthConnect-prosjektet som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon, understreker departementet. Fordelingsvirkninger mellom produsenter og konsumenter er blant annet også relevant, understreker OED.

Vil ikke øke eksporten

I de tidligere vurderingene av de eksisterende utenlandskablene har hensynet til positive virkninger for forsyningssikkerheten vært viktig. NVE har ifølge OED tidligere vurdert at NorthConnect-prosjektet ikke bidrar til økt forsyningssikkerhet i Norge. Etter departementets syn er hensynet til økt forsyningssikkerhet ikke et argument for at det bør gis konsesjon.

— Vi trenger å bruke norsk energi til å bygge norsk industri og bidra til konkurransedyktige priser i Norge. Erfaringene etter de siste to utenlandskablene, tilsier at vi nå ikke bør legge opp til ytterligere eksport. Derfor sier vi nei til denne private utenlandskabelen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, som tidligere har vært energiminister.

Det kan bli aktuelt med økt utvekslingskapasitet i framtiden, men det vil ligge flere år fram i tid, ifølge OED.

«I forbindelse med regjeringens storstilte satsing på havvind kan også hybridkabler tilknyttet havvind bli aktuelt i fremtiden, men det er foreløpig ikke tatt stilling til dette», skriver departementet.

Interne prisforskjeller

Etter departementets vurdering er det en rekke hensyn som taler mot at det gis konsesjon til en ny kabel fra Sør-Norge til Storbritannia. Departementet peker først og fremst på begrensningene i nettkapasitet mellom nordlige og sørlige landsdeler, og konsekvensene dette har for tilgjengelig overføringskapasitet og prisforskjeller internt i Norge.

Departementet legger også vekt på konsekvensene av og usikkerheten knyttet til økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land og med andre egenskaper enn i Norden. Departementet har videre lagt vekt på at det pågår store endringer i det norske og europeiske energisystemet og kraftmarkedet.

Departementet viser til simuleringer fra SINTEF som viser at større utvekslingskapasitet gjør at det er rasjonelt for vannkraftprodusentene å tappe magasinene mer ned i deler av året, siden det er mulig å importere mer i perioder med lite tilsig. Det generelle magasinnivået blir derfor lavere gjennom simuleringsperioden med høyere utvekslingskapasitet, ifølge OED.

Økt sårbarhet

Dette kan, sammen med stor usikkerhet og volatilitet i energi- og kraftmarkedene, bidra til økt sårbarhet i det norske kraftsystemet dersom det skjer en uforutsett utvikling innenlands eller i landene rundt oss, ifølge OED.

«Etter departementets vurdering tilsier konsekvensene av og usikkerheten knyttet til økt eksponering av det norske kraftsystemet mot energisystemer i andre land og med andre egenskaper enn i Norden, sett sammen med den pågående utviklingen i kraftsystemene, at det ikke gis konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag», skriver departementet.

Forventer også Skagerrak-nei

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er fornøyd med avgjørelsen.

– Vi har kjempet imot dette hodeløse kabelprosjektet i en årrekke. Lenge stod vi alene, men når folk nå har fått sett galskapen i å bygge flere utenlandskabler, var det til slutt ingen mulighet for at denne kabelen kunne få konsesjon, sier han i en pressemelding.

Neste skritt i kampen mot flere utenlandskabler må etter Alfheim sin mening være å si nei til å fornye de to kablene til Danmark som snart når sin tekniske levealder.

– Vi forventer at regjeringen sier klart fra til Statnett at det ikke er aktuelt å fornye disse kablene når de når sin levealder, sier Aflheim.