helgeland kraft
Konsernsjef Eivind Mikaelsen og økonomidirektør Frode Kristensen i Helgeland Kraft. Foto: Helgeland Kraft

Resultat etter skatt ble 42 prosent svakere i 2022 enn året før.

Resultat etter skatt for Helgeland Kraft AS ble i 2022 121 millioner kroner. Dette er 87 millioner kroner svakere enn 2021.

Selskapet skriver i en pressemelding at resultatet er preget av lave spotpriser for deres prisområde og tap på finansiell sikring, noe som har påvirket resultatet i vannkraftvirksomheten negativt.

Gode resultater fra nett- og strømsalgvirksomheten bidrar positivt, kombinert med reduserte pensjonskostnader. Totalt ble det finansielle årsresultatet svakere enn tidligere år etter konserndannelsen.

Tre forretningsområder

I pressemeldingen skriver selskapet at i tider med sterkt varierende kraftpriser er det en fordel for Helgeland Kraft å ha tre ulike forretningsområder. De ser positivt på de kommende årene og vil fortsette å utvikle selskapet og dets medarbeidere.

Styret har foretatt en helhetlig vurdering av konsernets økonomiske situasjon og fremtidig kapital- og likviditetsbehov når de foreslår ordinært utbytte for 2022 i tråd med gjeldende utbyttepolitikk.

På bakgrunn av dette foreslår styret at det deles ut et ordinært utbytte på 33,9 millioner kroner for 2022. Styret legger årsregnskapet fram for beslutning i ordinær generalforsamling den 27. april.

Berdskapsplaner

De peker på at basisdriften i konsernet under 2022 har vært god. Som en viktig og samfunnskritisk aktør på Helgeland har konsernet hatt høy oppmerksomhet på beredskaps- og kontinuitetsplaner. Dette er for å sikre opprettholdelse av stabil drift og tilgjengelighet til både vannkraftverk og strømnett.

Vannkraftvirksomheten jobber godt med daglig drift, samtidig som flere store prosjekter lukkes og nye satsninger gjennomføres. Nettvirksomheten forbereder seg på det grønne skiftet, og de mange forventede industrietableringer på Helgeland. Aktiviteten i strømsalgsvirksomheten har bidratt til at antall kunder og volumet levert energi øker.

Gjennomføringsevne

Konsernsjef Eivind Mikalsen uttrykker stolthet over hvordan medarbeiderne har klart å sikre god drift gjennom et utfordrende år, i et ustabilt og krevende kraftmarked.

– Endringsvilje, mot og gjennomføringsevne har vært typisk for alle i konsernet, sier han.

Bærekraftig

Konsernet har et godt utgangspunkt for videre positiv utvikling. Mikalsen forventer gode effekter av arbeidet med Taktskifte 2025, hvor de fortsetter å utvikle organisasjonen gjennom kundefokusert vekst, styrke teknologi og digitalisering, samt drive frem løsninger som er bærekraftig og bra for miljøet.

Etableringen av et nytt datterselskap i Helgeland Kraft vil gjøre det lettere å rendyrke kjernevirksomheten og samtidig sette søkelys på smart vekst knyttet til det grønne skiftet. Konsernet har over tid bygd god kompetanse og en sterk regional forankring, som er viktige forutsetninger for å lykkes, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi er godt rigget for fremtiden og gjennom samarbeid med våre eiere, kunder og partnere skal vi fortsette å være en aktiv verdiskaper på Helgeland, sier Eivind Mikalsen