mast
Arkivfoto: Nordkraft

Søknader som er godt forberedt, skal normalt bli ferdig behandlet i løpet av tre  måneder, går det fram av regjeringens nye nettplan.

 • Øyvind Zambrano Lie

Regjeringen la i dag fram sin handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet, mer effektiv tilknytning til strømnettet og bedre utnyttelse av dagens nettkapasitet.

Ett av tiltakene er et videreutviklet hurtigspor for konsesjonsbehandling av enkle og godt forberedte søknader om nettanlegg som har små virkninger for allmenne og private interesser.

Søknader må oppfylle bestemte krav for å kunne behandles etter hurtigsporet. Blant annet må søkeren ha hatt dialog med myndigheter og berørte grunneiere, uten at det har kommet vesentlige innvendinger.

– Ordningen skal gi søkerne insentiver til å levere gode søknader og ha god dialog med grunneiere og myndigheter før søknaden sendes inn. Det vil gjøre vår jobb i NVE mindre ressurskrevende. Normalt vil søknader i hurtigsporet bli ferdig behandlet i løpet av tre måneder, sier Inga Katrine Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, i en pressemelding.

Nettselskapene må være i forkant

Hurtigsporet vil i første rekke legge til rette for at nye stasjoner og korte kraftledninger vil ferdigbehandles raskere. Lange kraftledninger med store virkninger krever fortsatt en grundig prosess og vil ikke oppfylle kravene for hurtigsporbehandling, understreker NVE.

Regjeringen foreslår videre å øke grensen for meldeplikt for nye 132 kV kraftledninger, slik at ledninger mellom 15 km og 50 km kan gå rett på konsesjonssøknad.

Nettselskapene oppfordres samtidig til å utrede og søke om konsesjon for nettiltak i forkant av behovet, når det er hensiktsmessig.

Ta hensyn til modenhet

Regjeringen foreslår også at nettselskapene skal ta hensyn til prosjektenes modenhet når de fordeler nettkapasitet. Dette skal bidra til å sikre at prosjektene som prioriteres i tilknytningskøene har gjennomføringsevne og tilstrekkelig framdrift. Dersom to prosjekter vurderes likt med hensyn til modenhet, legger regjeringen til grunn at eksisterende virksomhet prioriteres.

Kriteriene for modenhet som nettselskapene foreslås å bruke er gjennomføringsevne og når kapasiteten skal tas i bruk. Tidspunkt for tilknytningsforespørsel vil være et relevant kriterium for å skille mellom aktører som viser tilstrekkelig framdrift og ellers vurderes likt i tilknytningsprosessen.

Vanlig forbruk slipper kø

«Vanlig forbruk» skal ikke stå i tilknytningskø. Regjeringen vil gi nærmere føringer for hva som inngår i «vanlig forbruk», men dette vil for eksempel omfatte husholdningskunder, kritisk infrastruktur og mindre næring og tjenester med et begrenset effektuttak.

Som Energiteknikk nylig skrev, har Statnett nylig fått kritikk av Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE for å bruke en for vid definisjon av «vanlig forbruk».

Regjeringen legger også opp til at  nettselskapene skal følge opp slik at ingen fåR beslaglegge mer kapasitet enn de faktisk har behov for.

Savner køprising

Forslagene blir relativt godt mottatt av både Fornybar Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene Energi.

Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, hadde imidlertid ønsket seg at det innføres betaling for å stå i nett-kø, slik Strømnettutvalget, men dette foreslår regjeringen ikke.

«Vi tror at dette ville «røke» ut de prosjektene som kanskje aldri blir noe og som likevel binder opp kapasiteten i nettet på bekostning av andre kunder. Regjeringen svarer på dette, gjennom at de vil gi nettselskapene større muligheter til å kaste kundene ut av køen om prosjektene ikke har livets rett. Her skal det åpnes opp for å trekke tilbake gitt kapasitet på nærmere vilkår. Det er bra, men etter vår oppfatning burde det også vært mulig å ta betalt for å stå i tilknytningskø», skriver Lockert på sin forenings nettside.

Nye kriterier

NVE har i forbindelse med innføringen av hurtigsporet revidert kriteriene for prioritering av søknader om anleggskonsesjon. Dette er saker som prioriteres opp sammenlignet med hva datoen for søknaden skulle tilsi:

 • Beredskaps-/krisesituasjoner der det er behov for umiddelbar konsesjonsavklaring i forbindelse med gjenoppretting av en sikker kraftforsyning etter akutte feil i viktige komponenter i kraftsystemet.
 • Forsyningssikkerhet.
 • Mindre endringer i i anlegg under bygging.
 • Nettilknytning av store kraftproduksjonsanlegg.
 • Prosesser som starter med melding. Det innebærer tidlig oppstart av prosesser som normalt har lang ledetid, for å sikre god fremdrift. Dette kriteriet gjelder kun for nettanlegg som har betydning for forsyningssikkerheten.
 • Enkle og godt forberedte søknader som oppfyller NVEs krav vil behandles i et hurtigspor.

Dette er kriteriene for å prioritere ned:

 • Utilstrekkelig kvalitet på søknad/utredninger
 • Manglende dialog med grunneiere og rettighetshavere
 • NVEs krav til næringsaktører ikke oppfylt
 • Nettilknytning av mindre kraftproduksjonsanlegg med manglende nettkapasitet

 Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden fra saken blir tatt til behandling vil variere med anleggene som planlegges. Her er en oversikt over NVEs estimerte saksbehandlingstid for ulike saker (etter at den er tildelt saksbehandler):

 • Enkle og godt forberedte søknader (hurtigsporet): normalt innen tre måneder
 • Mindre konsesjonssøknader med høring: 6-12 måneder
 • Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1-2 år
 • Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2-4 år