fyrstikk
Foto: Øyvind Zambrano Lie

NVE går for kvoterasjonering, men vil ikke at nettselskapene skal bruke AMS.

  • Øyvind Zambrano Lie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering på høring.

Der foreslår direktoratet å droppe dagens krav om at nettselskapene må planlegge for sonevis roterende utkobling.

Da veilederen til dagens kraftrasjoneringsforskrift var på høring sommeren 2022 var det nemlig flere tilbakemeldinger fra nettselskaper om at sonevis roterende utkobling var svært tidskrevende å planlegge for og at det var bekymring rundt å ivareta liv og helse.

NVE påpeker at det er «usikkert om en vil ivareta at kritiske samfunnsfunksjoner ikke blir omfattet av utkobling, ettersom det er utfordrende å ha fullstendig oversikt over de ulike sluttbrukerne».

I tillegg kan det være en utfordring at de fleste soner vil ha sluttbrukere som ikke skal kobles ut. «En følge av dette er at ingen i den tilhørende sonen kan kobles ut», påpeker direktoratet i sitt høringsnotat.

Krevende planlegging

Gjennomføring av sonevis roterende utkobling krever i tillegg mye planlegging og er arbeidskrevende å gjennomføre i praksis.
NVE er også usikker på om sonevis roterende utkobling faktisk vil gi ønsket forbruksreduksjon. Ved sonevis roterende utkobling vil sluttbrukere miste tilgang på strøm i visse tider i døgnet over en periode på opptil flere uker.

«I perioden sluttbrukeren har tilgang på strøm kan kraftforbruket bli høyere enn normalt. Det er dermed en risiko for at spart kraftforbruk blir oppveiet og i enkelte tilfeller kan økt kraftforbruk overstige det som er spart i perioden uten tilgang på strøm», skriver direktoratet.

Reduserer maks-satsen

Ved å fjerne sonevis roterende utkobling kan flere ressurser brukes til å øke kvaliteten på rasjoneringsplanene for kvoterasjonering, som altså er rasjoneringsmåten NVE anbefaler.

Da veilederen til dagens kraftrasjoneringsforskrift var på høring sommeren 2022, tilsa innspillene fra statsforvalterne, nettselskap og DSB at å planlegge med 70 prosent reduksjon i kraftforbruk er utfordrende.

I tillegg er det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå en situasjon som krever en så stor reduksjon. NVE vurderer derfor at det å planlegge med en så omfattende kvotestørrelse, både er lite hensiktsmessig og for ressurskrevende.

NVE foreslår isteden kvotesatser på 10, 30 og 50 prosent skal inngå i kravene til nettselskapene sine rasjoneringsplaner.

Den laveste satsen på 10 prosent skal bidra til å skape større aksept for iverksettelse av kraftrasjonering og mulighet for en mer gradvis opptrapping.

Ingen AMS-struping

Dersom en sluttbruker overstiger sin tildelte kvote for energi, vil det påløpe en særskilt tariff satt av rasjoneringsmyndigheten. Det er viktig at den særskilte tariffen settes til et nivå slik at ønsket forbruksreduksjon oppnås.

I forbindelse med høring av forslag til endringer i kraftrasjoneringsforskriften i 2018 mottok NVE flere høringsuttalelser fra nettselskap om bruk av AMS ved gjennomføring av kraftrasjonering.

«Etter nærmere vurderinger mener vi på nåværende tidspunkt at nettselskapene ikke skal ha planer for å strupe eller begrense tilgangen til strøm via AMS i en kraftrasjoneringssituasjon. NVE mener at særskilt tariff ved kvoterasjonering vil være tilstrekkelig virkemiddel for at sluttbrukere vil redusere sitt kraftforbruk. I tillegg har vi i dag ikke nok dokumentasjon på at funksjonalitet som kan strupe eller begrense tilgangen på strøm, ikke kan misbrukes. Vi mener derfor at det er en risiko for at sluttbrukere som er helt avhengig av strøm kan bli berørt av slik funksjonalitet», skriver NVE.

NVE vil sammen med aktuelle aktører løpende vurdere behovet for mer aktiv bruk av AMS i framtiden.

Statsforvalteren får tydeligere rolle

Etter dagens forskrift er det nettselskapene som har ansvar for å hente inn informasjon om sluttbrukere og lage prioriteringslister mellom de ulike sluttbrukerne.

NVE foreslår at at prinsippene for hvem som bør skjermes i en rasjoneringssituasjon, utdypes i veilederen, og at statsforvalteren får en koordinerende rolle når det gjelder fordeling av energi ved kraftrasjonering i sitt område. Statsforvalter bør innhente informasjon fra relevante myndigheter og private aktører som er nødvendig for fordeling av energi ved kraftrasjonering.

Nettselskapene skal fortsatt utarbeide rasjoneringsplanene, som vil basere seg på informasjon fra statsforvalteren.

Store sluttbrukere

Store sluttbrukere blir i dag vurdert på lik linje som annen næring og industri. NVE forslår at store sluttbrukere bør i større grad vurderes særskilt, og at det etableres egne rasjoneringsplaner for dem, og at ansvaret flyttes fra nettselskapene til rasjoneringsmyndigheten. Bakgrunnen for dette er at det er ønskelig med en nasjonal vurdering, og at det ikke blir ulik behandling basert på geografisk plassering.