vessingsjøen
Vessingsjøen magasin med betongdam og inntak. Arkivfoto: Statkraft

Skal sikre at det til enhver tid er nok vann i magasinene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet har sendt på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer for en mekanisme for bedre styring av forsyningssikkerheten.

Forslaget følger opp rammene for styringsmekanismen som ble presentert i januar i år.

Styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer.

– Med de nye lovendringene får vi enda bedre verktøy for å trygge forsyningssikkerheten for folk og næringsliv, sikre at vi har nok vann i magasinene våre og forebygge behov for kraftrasjonering, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en melding.

Ny formålsbestemmelse

Forslaget innebærer blant annet en ny formålsbestemmelse i vassdragsreguleringsloven om produsentenes ansvar for å samlet bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

Videre foreslås det en ny bestemmelse i vassdragsreguleringsloven og forskrift om internkontroll som stiller krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten.

Det presiseres også i energilovforskriften at energimyndighetene kan gripe inn produsentenes disponering i ekstraordinære situasjoner når det kan bli knapphet på energi.

Det tydeliggjøres videre at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi.

Klart til vinteren

Den nye formålsbestemmelsen og kravet til å utarbeide disponeringsstrategier skal gjelde til enhver tid. Pålegg om rapportering og innsyn i disponeringsstrategiene vil være aktuelt dersom kraftsituasjonen tilsier at energimyndighetene ønsker mer informasjon om disponeringen av regulert vann. Adgangen til å gripe inn ved rasjonering ER kun et relevant virkemiddel dersom det foreligger ekstraordinære forhold som tilsier at det kan bli eller er knapphet på elektrisk energi.

Høringsfristen er 8. september 2023. Det tas sikte på at de nødvendige lov- og forskriftsendringene blir vedtatt i god tid før vinteren 2023/24.