Gravefossen i Tørdal, Drangedal kommune. Foto: Jan Ove Øksendal, Småkraftkonsult

Utbugger ber NVE om fritak fra konsesjon for å bygge Gravefossen kraftverk på 950 kW.

Gravefossen ligger i Tørdal i Drangedal kommune i Vestfold og Telemark fylke. Utbyggeren Stor Fallhøyde AS har inngått en 60-årig leieavtale med grunneieren dersom fritaket fra konsesjon går gjennom.

42 meter fall

Kraftverket vil utnytte et konsentrert fall i Graveelva på 42 m, over en strekning på ca. 400 m. Like ved inntaket går det en 145 kV regionalnettlinje.

Graveelva er fra før påvirket av kraftutbygging, ved at øvre deler av tilsigsfeltet er overført til Suvdølavassdraget. Videre har Graveelva kraftverk ca. 1,5 km oppstrøms Gravefossen fått konsesjon, og skal bygges.

Vannveien vil bli et 600 meter langt, nedgravd rør. Kraftstasjonen planlegges plassert i et dalsøkk, ca. 150 m fra bebyggelsen på Grave.

Nettilknytning skjer ca. 400 m fra kraftstasjonen. Drangedal Kraft er nettkonsesjonær, og har bekreftet kapasitet til å motta effekt fra Gravefossen kraftverk.

2,2 GWh/år

Med en installert effekt på 950 kW og slukeevne på 2400 l/s vil kraftverket kunne produsere 2,2 GWh/år.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistearter eller viktige naturtyper innenfor tiltaks- eller influensområdet, skriver søkeren.